INFORMACIJE

Kategorija: Aktivnosti
 
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-800-1/19
Nadnevak: 21.8.2019. godine
 
 
Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta ur. broj: 03-759-1/19 da će se pismeni ispit održati dana 23. 8. 2019. godine (petak) s početkom u 10,00 sati.
 
   Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta

-----------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-763-1/19

Nadnevak: 19.8.2019. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta broj: 01-02-725/19 od 9.8.2019. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Psiholog, na neodređeno radno vrijeme.................................................................................................1 izvršitelj

Opis poslova: 1) Rad sa učenicima: individualni i grupni rad sa učenicima; obavljanje psihološke procjene sposobnosti učenika, posebno kroz testiranje djece za polazak u školu (provjera psihofizičke spremnosti za polazak u školu; utvrđivanje uzroka školskog neuspjeha i pružanje pomoći za njegovo prevazilaže prepoznavanje darovitih učenika i rad sa njima; utvrđivanje uzroka teškoća u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne ili obiteljske probleme i pomaže učenicima da ih savladaju; razvijanje i provođenje preventivnih programa nepoželjnih oblika ponašanja, programa za jačanje samopouzdanja, učenje socijalnih vještina; 2) Rad sa roditeljima: pomaže roditeljima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe učenika i reagiraju sukladno njima; organizira školu roditeljstva u cilju osnaživanja roditelja; pomaže u aktivnom uključivanju roditelja u život i rad škole; 3) Rad sa nastavnicima: prepoznaje specifične teškoće, ali i pozitivne strane školske klime i odnosa među zaposlenima; uvodi u rad različite programe rada koji podstiču kreativnost u radu nastavnika i učenika; uvodi u rad suvremene metode provjere znanja učenika i njegovo praćenje; pomaže nastavnicima da prepoznaju i prevladaju razvojne poteškoće učenika kao i da prevladaju negativnu klimu u razredu; podstiče toleranciju za različitosti među učenicima i nastavnicima; 4) Istraživački rad: doprinosi procesu samovrednovanja škole, izradi programa usmjerenih na podizanje kvaliteta rada škole; osmišljava i sprovodi istraživanje povezano sa odgojno-obrazovnom praksom i psihološkim specifičnostima učenika i nastavnika; sudjeluje u istraživačkim projektima drugih institucija; 5) ostali poslovi po nalogu ravnatelja škole.

Uvjeti:

Kandidati moraju imati završenu visoku stručnu spremu, odnosno smjer psiholog (VII. stupanj), profesor psihologije (VII. stupanj), diplomirani psiholog (VII. stupanj) ili osoba sa završenim II. (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (diplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast, kojim stiče 300 ECTS bodova.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci bb, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandat koji se prime na neodređeno vrijeme podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca sukladno Zakonu o radu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.ba) OVDJE
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6. Potvrda o položenom stručnom ispitu
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru
 8. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladnoUredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19)i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                       Školski odbor OŠ ''Kiseljak'' Kiseljak

-----------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-759-1/19

Nadnevak: 13.8.2019. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta broj: 01-02-725/19 od 9.8.2019. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave, do 30.6.2020. god.........................................................................................2 izvršitelja

2. Nastavnik hrvatskog jezika, 18 sati, na neodređeno radno vrijeme.......................................................1 izvršitelj

3. Nastavnik engleskog jezika, 14 sati, na neodređeno radno vrijeme.......................................................1 izvršitelj

4. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2020. god ............................................................................ 2 izvršitelja

5. Nastavnik geografije, 4 sata, do 30.6.2020. god....................................................................................1 izvršitelj

6. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 2 sata, do 30.6.2020.god.......................................................1 izvršitelj

7. Nastavnik likovne kulture, 12 sati, na neodređeno radno vrijeme.........................................................1 izvršitelj

8. Nastavnik vjeronauka, 16 sati, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta...................................... 1 izvršitelj

9. Spremač, pola radnog vremena, do 30.6.2020.god................................................................................1 izvršitelj

Opis poslova za pozicije od 1-8: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi (godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika; pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.

Opis poslova za poziciju 9.:svakodnevno čišćenje i uredno održavanje prostorija i prostora: učionice, hodnici, sanitarni čvorovi, kabineti, uredi, ulazi ispred zgrade, prema rasporedu tajnika ili ravnatelja škole; čišćenje i uredno održavanje namještaja, prozora, vrata i radijatora; briga za ukrasno bilje u prostorijama; za vrijeme školskih praznika rad na generalnom uređenju zgrade (podovi, prozori, vrata, namještaj); odgovornos za inventar u prostorijama koje se čiste; dužnost prijave domaru ili tajniku svakoga oštećenja prostorija ili namještaja; prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno čišćenje podova i klupa; prije napuštanja radnog mjesta, dužnost provjere dali su svi prozori zatvoreni, svjetla pogašena i sve slavine za vodu zatvorene; za vrijeme nastave provjera da li su prostorije koje se ne upotrebljavaju zatvorene; čišćenje i održavanje čistim dvorišta zgrade; sudjeluvanje u radu povjerenstva za inventuru; u okviru poslova je i uloga portira- dežurne osobe; kontrola ulaska osoba u zgradu i njihovog izlaska; prijavljivanje ravnatelju (pomoćniku ravnatelja) ili tajniku škole osoba koje se bez potrebe zadržavaju u zgradi; pomaganje domaru u obavljanju poslova ukoliko je to potrebno; obavljanje drugih poslova po nalogu tajnika i ravnatelja; 2) U okviru kurirskih poslova je: donošenje, odnošenje i raznošenje službene pošte; obavljanje terenskih poslova vezanih za rad škole; vršenje potrebnih nabavki u suradnji sa domarom škole.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta od 1.do 8. kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).

Za radno mjesto pod brojem 9. kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandati koji se prime na neodređeno vrijeme podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca sukladno Zakonu o radu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici:www.os-kiseljak.ba ) OVDJE
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5.  Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6.  Potvrda o položenom stručnom ispitu (osim za poziciju pod rednim brojem 9.)
 7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladnoUredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19)i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita (osim za poziciju pod rednim brojem 9.) i intervjua na web-stranici školewww.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                                       Osnovna škola ''Kiseljak''

---------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola „KISELJAK“

Kiseljak

Ur. broj: 03-648-1/19

Nadnevak: 19.6.2019. godine

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

Razred Predmet Naziv udžbenika/vrsta Autor/i Nakladnik
 I. HRVATSKI JEZIK Početnica knjiguljica 1-radni materijal Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac ALFA
MATEMATIKA Matematika 1-radni materijal Markovac, Zorić ALFA
MOJA OKOLINA Dijete i škola-radni materijal Domišljanović, Lauš ALFA
VJERONAUK Pustite malene k meni-radni materijal   LOGOVITA

II.

HRVATSKI JEZIK

Početnica knjiguljica 2- udžbenik i

Početnica knjiguljica 2 -radna bilježnica

Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac, ALFA
MATEMATIKA

Matematika 2 - udžbenik i

Matematika 2 - radna bilježnica

Markovac, Zorić ALFA
PRIRODA I DRUŠTVO

Škola i dom - udžbenik i

Škola i dom- radna bilježnica

Domišljanović, Jelić, Brkić ALFA
ENGLESKI JEZIK DIP IN 1-udžbenik i radna bilježnica Džeba, Sivrić ŠN
VJERONAUK Učimo ljubiti Boga i ljude-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
GLAZBENA KULTURA Moja glazba 2-udžbenik Diana Atanasov Piljek ALFA

 

 

 

 

III.

HRVATSKI JEZIK Tajna slova 3-čitanka, udžbenik, radna bilježnica Zokić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretni broj 3-udžbenik, radna bilježnica Miklec, Prtajin, Rogić, Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Petrović ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 3-udžbenik De Zan, Vasilj, Madžar, Letina, Kisovar Ivanda ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 3-udžbenik Jandrašek, Stanišić, Ćubela ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 2-udžbenik i radna bilježnica Džeba, Sivrić ŠN
VJERONAUK Rastimo u zahvalnosti-udž. i radna bilj.   LOGOVITA

IV.

HRVATSKI JEZIK Tajna slova 4-udžbenik, radna bilježnica, čitanka Zorić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretni broj 4-udžbenik, radna bilježnica Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 4-udžbenik De Zan, Vasilj, Nejašmić, Madžar ŠN
VJERONAUK Za stolom ljubavi i pomirenja-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
ENGLESKI JEZIK DIP IN 3- udžbenik i radna bilježnica Mardešić, Sivrić ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 4- udžbenik s cd-om Stanišić, Jandrašek, Ćubela ŠN

V.

HRVATSKI JEZIK Tajna slova 5-čitanka, udžbenik, radna bilježnica Zorić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretan broj 5- udžbenik i radna bilježnica Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 5-udžbenik De Zan, Nejašmić, Vranješ-Šoljan, Madžar, Vasilj, Zovko ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 5-udžbenik Jandrašek, Ćubela ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 4- udžbenik i radna bilježnica Džeba, Mardešić, Ban, Blažić, Sivrić ŠN
NJEMAČKI JEZIK Lernen, singen, spielen 1- udžbenik i radna bilježnica Veselić, Jagatić ALFA
VJERONAUK Na putu vjere-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 6-udžbenik Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S. ALFA
   VI. HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 6- čitanka Težak D., Marušić P., Lekić O ALFA
  Moj hrvatski 6-udžbenik Pranjković M. ALFA
  Moj hrvatski 6. -radna bilježnica Pranjković M. ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 6-udžbenik Špehar, S., Ćubela V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 5- udžbenik i radna bilježnica Ban, S., Sivrić, M. ŠN
NJEMAČKI JEZIK Lernen,singen,spielen 2- udž. i rad.bilj. (zaV. r druga godina učenja) Matolek Veselić, Jagatić, Velički ALFA
MATEMATIKA Matematički izazovi 6-udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
PRIRODA Priroda 6- udžbenik i radna bilježnica Bastić, M., Novoselić, D., Pekas,M ALFA
POVIJEST Povijest 6- udžbenik Bekavac, S., Bradvica, M., Rozić, M. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 1- udžbenik Jelić, T., Periša, M., Greblički, I., Dumančić, S. ALFA
VJERONAUK Ja sam put-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
INFORMATIKA LIKE IT 6- udžbenik s CD-om Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S. ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 6-udžbenik Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S. ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovna avantura 5 – izdanje 1 Natalija Stipetić Čus, Blanka Petrinec Fulir, Dražen Jerabek i ostali ALFA

 

VII.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 7- čitanka Težak, D., Marzšić, P., Lekić, O. ALFA
  Moj hrvatski 7- udžbenik Lekić, O., Pranjković, M. ALFA
  Moj hrvatski 7- radna bilježnica Lekić, O., Pranjković, M. ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 7- udžbenik Špehar, S., Ćubela, V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 6- udžbenik i radna bilježnica Mardešić, M., Sivrić, M. ŠN
NJEMAČKI JEZIK Lernen und spielen 3- udžbenik i radna bilježnica Velički, D., Filipan-Žignić, B. ALFA
MATEMATIKA Matematički izazovi 7- udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
PRIRODA Priroda 7- udžbenik Bulić, M., Dragobratović, A., Bastić, M., Novoselić, D., Pekas, M. ALFA
POVIJEST Povijest 7- udžbenik Birin, A., Rozić, M., Šarlija, T. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 2-udžbenik Brazda, M., Crkvenčić, I., Jelić, T., Dumančić, S. ALFA
VJERONAUK Pozvani na slobodu-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 7-udžbenik s CD Šantalab, Toić Dlačić, Rade, Pilipović, Bujadinović, Valjan Đogić ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 7-udžbenik Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovna avantura 6 – izdanje 1 Natalija Stipetić Čus i ostali ALFA

VIII.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 8-čitanka Lekić, O., Nikolić, B., Čato, A., Fišić, O. ALFA
  Moj hrvatski 8-udžbenik Lekić, O., Pranjković, M. ALFA
  Moj hrvatski 8- radna bilježnica Lekić, O., Pranjković, ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 8- udžbenik Špehar, S., Ćubela, V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 7-udžbenik i radna bilježnica Anić, V., Pavlinek, B., Sivrić, M. ŠN
NJEMAČKI JEZIK Flink mit Deutsch 4-udžbenik i radna bilježnica Bernardi-Britvec, P., Salopek, J., Pehar, M. ŠN
MATEMATIKA Matematički izazovi 8- udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
BIOLOGIJA Biologija 8-udžbenik Begić, V., Madaj Prpić, J., Novoselić, D., Knezović, S. ALFA
KEMIJA Kemija 8- udžbenik i radna bilježnica Mrvoš-Sermek, D., Kovačević, M., Čutura, N., ALFA
  Zadatci kemija 8-radna bilježnica Mrvoš-Sermek, D., Ribarić, N., Čutura, N. ALFA
FIZIKA Fizika 8-9-udžbenik i zbirka riješenih zadataka Paar, Martinko, Batista, Kovačić ŠN
POVIJEST Povijest 8-udžbenik Akmadža, M., Bekavac, S., Rozić, M. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 3-udžbenik Klarić, Z., Jelić, T., Dumančić, S. ALFA
VJERONAUK Zajedno u ljubavi- udžbenik   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 8-udžbenik s CD Dlačić, Rade, Novaković, Pilipović, Matasić, Valjan Đogić ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 8-udžbenik Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević ŠN

IX.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 9-čitanka Lekić O., Nikolić B., Čato A., Fišić O. ALFA
  Moj hrvatski 9- udžbenik Lekić O., Pranjković M., Bojčetić B., Vidoni I. ALFA
  Moj hrvatski 9- radna bilježnica Lekić O., Pranjković M. ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 9-udžbenik Špehar S., Ćubela V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 8- udžbenik i radna bilježnica Breka, Sivrić ŠN
NJEMAČKI JEZIK FLINK MIT DEUTSCH 5-udž. i radna bilj. Bernardi-Britvec, Salopek, Pehar ŠN
MATEMATIKA Matematički izazovi 9-udžbenik Paić G.,Bošnjak Ž., Čulina B.,Zorić V. ALFA
BIOLOGIJA Biologija 9 -udžbenik Bastić M., Begić V., Novoselić D., Popović M., Primorac Z. ALFA
KEMIJA Kemija 9-udžbenik i radna bilježnica Mrvos-Sermeš D., Ribarić N., Oreć V. ALFA
FIZIKA Fizika 8-9- udžbenik i zbirka za 8-9 razred Paar i suradnici ŠN
POVIJEST Povijest 9 -udžbenik Bekavac S., Jereh M., Rozić M. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija4-udžbenik Jelić T., Mihalj S. ALFA
VJERONAUK S Kristom u život-udžbenik   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 9- udžbenik s CD Bujadinović, Rade, Dlačić, Pilipović, Matasić, Topić, Đogić. ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 9- udžbenik Delić, Bartolić, Rezić ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovni sat 8 – izdanje 2 Dražen Jerabek, Gordana Jerabek, Blanka Petrinec Fulir i Nalatalija Stipetić Čus ALFA

                                                                                                                       

---------------------
Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K   I   S   E   L   J   A   K

Interno

Nadnevak: 12.4.2019. god.

OBAVIJEST

Na temelju Obavijesti JU Doma zdravlja Kiseljak broj: 572/19 od 11.4.2019. godine obavještavaju se učenici završnih razreda (IX. razred) da se od 6. do 10. svibnja 2019. godine, zajedno sa svojim roditeljima, jave u Dom zdravlja Kiseljak radi obvezne vakcinacije. Potrebno je ponijeti zdravstvenu knjižicu.

                                                                                                 Ravnateljica škole

                                                                                                       Vitka Grgić

----------
OBAVIJEST
o upisu djece u I. razred za školsku 2019./20. godine
Upis djece u I. razred školske 2019./20. godine u Osnovnoj školi „Kiseljak“ obavljat će se u periodu od 1. do 12. travnja 2019. godine.
Školski obveznici su djeca rođena do 1.6.2013. godine, a po preporuci Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, u I. razred mogu se upisati i djeca rođena do 1.9.2013. godine.
Mole se roditelji, u periodu od 25. do 29. ožujka 2019. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati u tajništvu škole izvrše prijave svojih školskih obveznika kako bi dobili termine za testiranje.
Prijave mogu izvršiti osobno, putem telefona na broj: 030/ 877-358 ili putem e-maila:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. 

-------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola „KISELJAK“

K I S E LJ A K

Ur. broj: 03-234-1/19

Nadnevak: 4.3.2019. godine

OBAVIJEST

Zbog održavanja tradicionalne karnevalske svečanosti dana 5.3.2019. godine (utorak), otvaranje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave- školske ekskurzije predviđeno istog dana u 12,00 sati se odgađa za 7. 3. 2019. godine (četvrtak) u 12,00 sati.

Povjerenstvo za organiziranje

višednevneizvanučioničke nastave – školske ekskurzije

----------------------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola „KISELJAK“

K I S E LJ A K

Ur. broj: 03-226-1/19

Nadnevak: 26.2.2019. godine

Na temelju Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14), Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije objavljuje

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave-školske ekskurzije

Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije za učenike IX. (deveteog) razreda Osnovne škole „Kiseljak“ donijelo je Odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave- školske ekskurzije u Republiku Hrvatsku čije realizacija je planirana za mjesec svibanj 2019. godine.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osobe koja za takve usluge zadovoljava uvjete određenim propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima te koji zadovoljavanju ostale uvjete propisane Pravilnikom o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Ponude se dostavljaju temeljem Obrasca poziva za organiziranje izvanučioničke nastave sukladno Pravilniku o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Rok za dostavljanje ponuda je 5.3.2019. godine do 10,00 sati a otvaranje ponuda je istog dana u 12,00 sati.

Ponude slati preporučenom poštom na adresu:

Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ .

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Obrazac poziva za organiziranje izvanučioničke nastave možete preuzeti OVDJE

                                                                         Povjerenstvo  za  organiziranje

                                                                        višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije

--------------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K I  S  E L  J A  K

Ur.broj: 03-176-1/19

Nadnevak: 11.2.2019. godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), Rješenja  Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-1494-9/18 od 13.12.2018. godine i broj: JN2-03- 07-1-1724-8/18 od 6.2.2019. godine i članka 91. Statuta OŠ ''Kiseljak'', Školski odbor

d o n o s i:

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabave prijevoza učenika Osnovne škole „Kiseljak“ za II. polugodište školske 2018./2019. godine

Članak 1.

Poništava se tenderska dokumentacija broj: 03-809-1/18 zajedno s Obavještenjem o nabavi broj: 18118-7-2-1-3-1/18 objavljenom na Portalu javnih nabavi dana 11.10.2018. godine a prema Rješenju Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-1494-9/18 od 13.12.2018. godine i broj: JN2-03-07-1-1724-8/18 od 6.2.2019. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici škole Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i na emis web stranici škole www.e-skole.ba/os_kiseljak istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.

O b r a z l o ž e nj e

Ugovorno tijelo Osnovna škola „Kiseljak“ je pokrenulo postupak javne nabave prijevoza učenika Osnovne škole „Kiseljak“ za II. polugodište školske 2018./2019. godine za 99 nastavnih dana Odlukom o pokretanju postupka ur. broj: 03-635-2/18 od 3.9.2018. godine.      

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave bez PDV-a iznosi 17.645,34 KM                     i ista je provedena konkurentskim postupkom.

Tenderska dokumentacija broj: 03-809-1/18 i Obavijest o nabavi broj: 18118-7-2-1-3-1/18 objavljeno je na Portalu javnih nabava dana 11.10.2018. godine.

Dana 29.10.2018. godine na adresu Ugovornog tijela zaprimljena je Žalba ponuditelja Globtour d.o.o. Međugorje, zastupanog po punomoćniku, Nerminu Vili, advokatu iz Sarajeva na Tendresku dokumentaciju za javnu nabavu usluga prijevoza učenika Osnovne škole „Kiseljak 1“ sa područja općine Kiseljak za školsku 2018./2019. godinu za 127 radnih dana, protokolarnog broja: 528-10/18, redni broj nabave: 429-09/18 i obavještenja o nabavi br.18118-7-2-1-3-1/18 ugovornog tijela Osnovne škole „Kiseljak 1“, Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak u kojoj žalitelj traži poništenje tenderske dokumentacije.

Iako se Žalba nije odnosila na Predmet i broj javne nabave Osnovne škole „Kiseljak“ nego predmet i broj javne nabave drugog pravnog subjekta, Ugovorno tijelo je ipak Žalbu zajedno s očitovanjem i popratnom dokumentacijom proslijedilo Uredu za razmatranje žalbi, Mostar te je postupak obustavljen do došenja odluke URŽ-a.

Ured za razmatranje žalbi je donio Rješenje broj: JN2-03-07-1-1494-9/18 od 13.12.2018. godine i broj: JN2-03-07-1-1724-8/18 od 6.2.2019. godine kojim se žalba žalitelja uvažava i poništava cjelokupna tenderska dokumentacija, skupa sa obavijesti o nabavi.

Iz navedenih razloga, Ugovorno tijelo je donijelo Odluku kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Osnovnoj školi ''Kiseljak'' u pisanom obliku u 3 (tri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.

                                                                                                          Školski odbor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                              Ljiljana Boro, predsjednica

Dostaviti:

1. Ponuditelji

2. P/h

-----

Božićni sajam OŠ “Kiseljak“ – otvorenje 06. prosinca 2018. s početkom u 14 sati.

Sajam se održava u botaničkoj bašti škole i traje sve do 21. prosinca 2018.godine.

Sudionici su članovi sekcija naše škole koji su uz pomoć nastavnika izradili mnoštvo zanimljivih ukrasa i poklona.

Prikupljena sredstva idu sekcijama za unapređenje njihova rada.

Posjetite nas! Radujemo se Vašem dolasku!

 

 

----

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K I  S  E L  J A  K

Ur.broj: 03-539-1/18

Nadnevak: 14.8.2018. god.

Predmet: OBAVIJEST

Obavještavaju se sljedeći kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja da će se pismeni dio natječaja održati u četvrtak 16. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati u prostorijama Osnovne škole „Kiseljak“:

1. Andrijana Kalinić

2. Lidija Križanac

3. Dajana Oroz

4. Nina Bošnjak

5. Helena Bradarić

6. Ivan Mravak

7. Željana Stanić

8. Magdalena Pranjković

9. Ana Drmać

10. Božo Vlahušić

11. Julijana Vicić

12. Marija Tomičić

13. Snježana Dandić

14. Goran Marković

15. Anton Terzić

16. Marijana Žabić

                                                                          

                                                                              Povjerenstvo za bodovanje i intervju

---------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03- 373-2/18

Nadnevak: 27.7.2018.

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine KSB/SBK broj: 11/01 i 17/04), članka 91. Statuta OŠ ''Kiseljak'' i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta broj: 01-02-536/18 od 20.7.2018. god. Školski odbor OŠ ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave, do 30.6.2019. god......................................................................................................4 izvršitelja

2. Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta..............................................................2 izvršitelja

3. Nastavnik hrvatskog jezika, 18 sati, do 30.6.2019.god. .....................................................................................1 izvršitelj

4.Nastavnik engleskog jezika, 20 sati, do povratka djelatnice s bolovanja/porodiljnog dopusta..................................1 izvršitelj

5.Nastavnik engleskog jezika, 7 sati, do 30.6.2019. god........................................................................................1 izvršitelj

6. Nastavnik njemačkog jezika, 12 sati, do 30.6.2019. god. ..................................................................................1 izvršitelj

7. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2019. god ....................................................................................... ......   1 izvršitelj

8. Nastavnik matematika, 16 sati, do 30.6.2019. god...............................................................................................1 izvršitelj

9. Nastavnik fizike, 12 sati, do 30.6.2019. god.......................................................................................................1 izvršitelj

10. Nastavnik informatike, 5 sati, do 30.6.2019. god...........................................................................................1 izvršitelj

11. Nastavnik geografije, 4 sata, do 30.6.2019.god. sati ...................................................................................... 1 izvršitelj

12. Logoped, na neodređeno vrijeme, do 30.6.2019. god..........................................................................................1 izvršitelj

13. Spremačica, pola radnog vremena, do 30.6.2019.god......................................................................................1 izvršitelj

Uvjeti :

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta od broja 1. do 12. kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).

Za radno mjesto pod brojem 13. kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.

Uz prijavu (može se preuzeti na web stranici: os.kiseljak) kandidati trebaju dostaviti:

 1. Životopis
 2. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu

3.  Diploma/svjedodžba (za oba ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja)

4.  Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Dokumentacija koja se boduje:

1. Potvrda o položenom stručnom ispitu

2. Čekanje na posao nakon stjecanja VSS-a (uvjerenje Zavoda za zapošljavanje)

3. Prosjek ocjena završenog studija

4. Duljina radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (potvrda)

5. Kućna lista (dokaz o nezaposlenosti članova kućanstva)

6. Dokaz o napredovanju u KSB zvanje savjetnika ili mentora.

7. Potvrda o statusu kandidata na temelju dopunskih prava branitelja i članova njihovih obitelji sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihove obitelji (ukoliko osoba ostavruje navedena prava)

Isprave i dokazi se prilažu u ovjerenoj preslici ili originalu. Dokazi za bodovanje i Izvod iz matične knjige rođenih moraju biti iz vremena trajanja natječaja.

Prioritet kod popune upražnjenih radnih mjesta imaju kandidati proglašeni tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama na području KSB i kandidati u stalnom radnom odnosu s nepotpunom normom u statusu osobe u stalnom radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama na području KSB te je sukladno tome dužan uz prijavu priložiti i odgovarajući dokaz.

Bodovanje, pismeni dio i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Kriterijima i procedure za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama KSB (Br.:03-34-792/18 od 29.6.2018.god.) i Pravilniku o bodovanju. U školu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 19. navedenih Kriterija.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja intevrjua na EMIS web-stranici škole www.e-skole.ba/os-kiseljak (dva dana prije dana određenog za intervju).

Odluka o prijemu u školu izabranog kandidata s rang listom objavit će se na EMIS web stranici škole i smatra se dostavljenom svim kandidatima istekom osmog dana od dana javne objave na EMIS web stranici škole, u kojem teče i vrijeme za žalbu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

               'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

                  Osnovna škola ''Kiseljak'',

               Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                      

Školski odbor OŠ ''Kiseljak'' Kiseljak

 

OBRAZAC PRIJAVE ZA RASPISANI NATJEČAJ

--------------

 

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU

Razred

Predmet

Naziv udžbenika/vrsta

Autor/i

Nakladnik

 

 

I.

HRVATSKI JEZIK

Slovarica „Tajna slova“-priručnik

Zokić, Bralić

ŠK

Početnica knjiguljica-radni materijal

Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac

ALFA

MATEMATIKA

Matematika 1-radni materijal

Markovac, Zorić

ALFA

MOJA OKOLINA

Dijete i škola-radni materijal

Domišljanović, Lauš

ALFA

VJERONAUK

Pustite malene k meni-radni materijal

 

LOGOVITA

 

 

 

 

II.

HRVATSKI JEZIK

Početnica knjiguljica 2- udžbenik i radna bilježnica

Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac,

ALFA

MATEMATIKA

Matematika 2-udžbenik i radna bilježnica

Markovac, Zorić

ALFA

PRIRODA I DRUŠTVO

Škola i dom-udžbenik i radna bilježnica

Domišljanović, Jelić, Brkić

ALFA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 1-udžbenik i radna bilježnica

Džeba, Sivrić

ŠN

VJERONAUK

Učimo ljubiti Boga i ljude-udžbenik i radna bilježnica

 

LOGOVITA

GLAZBENA KULTURA

Moja glazba 2-udžbenik

Diana Atanasov Piljek

ALFA

 

 

 

 

III.

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 3-čitanka, udžbenik, radna bilježnica

Zokić, Bralić, Musa

ŠN

MATEMATIKA

Moj sretni broj 3-udžbenik, radna bilježnica

Miklec, Prtajin, Rogić, Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Petrović

ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO

Moje okružje 3-udžbenik

De Zan, Vasilj, Madžar, Letina, Kisovar Ivanda

ŠN

GLAZBENA KULTURA

Razigrani zvuci 3-udžbenik

Jandrašek, Stanišić, Ćubela

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 2-udžbenik i radna bilježnica

Džeba, Sivrić

ŠN

VJERONAUK

Rastimo u zahvalnosti-udž. i radna bilj.

 

LOGOVITA

 

 

 

 

 

IV.

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 4-udžbenik, radna bilježnica, čitanka

Zorić, Bralić, Musa

ŠN

MATEMATIKA

Moj sretni broj 4-udžbenik, radna bilježnica

Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović

ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO

Moje okružje 4-udžbenik

De Zan, Vasilj, Nejašmić, Madžar

ŠN

VJERONAUK

Za stolom ljubavi i pomirenja-udžbenik i radna bilježnica

LOGOVITA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 3- udžbenik i radna bilježnica

Mardešić, Sivrić

ŠN

GLAZBENA KULTURA

Razigrani zvuci 4- udžbenik s cd-om

Stanišić, Jandrašek, Ćubela

ŠN

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 5-čitanka, udžbenik, radna bilježnica

Zorić, Bralić, Musa

ŠN

MATEMATIKA

Moj sretan broj 5- udžbenik i zbirka zadataka

Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović

ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO

Moje okružje 5-udžbenik

De Zan, Nejašmić, Vranješ-Šoljan, Madžar, Vasilj, Zovko

ŠN

GLAZBENA KULTURA

Razigrani zvuci 5-udžbenik

Jandrašek, Ćubela

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 4- udžbenik i radna bilježnica

Džeba, Mardešić, Ban, Blažić, Sivrić

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Lernen, singen, spielen 1- udžbenik i radna bilježnica

Veselić, Jagatić

ALFA

VJERONAUK

Na putu vjere-udžbenik i radna bilježnica

LOGOVITA

INFORMATIKA

Like it 6-udžbenik

Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S.

ALFA

 

 

 

VI.

HRVATSKI JEZIK

Moja čitanka 6- čitanka

Težak D., Marušić P., Lekić O

ALFA

Moj hrvatski 6-udžbenik

Pranjković M.

ALFA

Moj hrvatski 6. -radna bilježnica

Pranjković M.

ALFA

GLAZBENA KULTURA

Glazba i ti 6-udžbenik

Špehar, S., Ćubela V.

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 5- udžbenik i radna bilježnica

Ban, S., Sivrić, M.

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Lernen,singen,spielen 2- udž. i rad.bilj. (zaV. r druga godina učenja)

Matolek Veselić, Jagatić, Velički

ALFA

MATEMATIKA

Matematički izazovi 6-udžbenik

Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić

ALFA

PRIRODA

Priroda 6- udžbenik i radna bilježnica

Bastić, M., Novoselić, D., Pekas,M

ALFA

POVIJEST

Povijest 6- udžbenik

Bekavac, S., Bradvica, M., Rozić, M.

ALFA

GEOGRAFIJA

Geografija 1- udžbenik

Jelić, T., Periša, M., Greblički, I., Dumančić, S.

ALFA

VJERONAUK

Ja sam put-udžbenik i radna bilježnica

LOGOVITA

INFORMATIKA

LIKE IT 6- udžbenik s CD-om

Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S.

ALFA

TEHNIČKA KULTURA

Čudesni svijet tehnike 6-udžbenik

Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S.

ŠN

 

VII.

HRVATSKI JEZIK

Moja čitanka 7- čitanka

Težak, D., Marzšić, P., Lekić, O.

ALFA

Moj hrvatski 7- udžbenik

Lekić, O., Pranjković, M.

ALFA

Moj hrvatski 7- radna bilježnica

Lekić, O., Pranjković, M.

ALFA

GLAZBENA KULTURA

Glazba i ti 7- udžbenik

Špehar, S., Ćubela, V.

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 6- udžbenik i radna bilježnica

Mardešić, M., Sivrić, M.

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Lernen und spielen 3- udžbenik i radna bilježnica

Velički, D., Filipan-Žignić, B.

ALFA

MATEMATIKA

Matematički izazovi 7- udžbenik

Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić

ALFA

PRIRODA

Priroda 7- udžbenik

Bulić, M., Dragobratović, A., Bastić, M., Novoselić, D., Pekas, M.

ALFA

POVIJEST

Povijest 7- udžbenik

Birin, A., Rozić, M., Šarlija, T.

ALFA

GEOGRAFIJA

Geografija 2-udžbenik

Brazda, M., Crkvenčić, I., Jelić, T., Dumančić, S.

ALFA

VJERONAUK

Pozvani na slobodu-udžbenik i radna bilježnica

LOGOVITA

INFORMATIKA

Like it 7-udžbenik s CD

Šantalab, Toić Dlačić, Rade, Pilipović, Bujadinović, Valjan Đogić

ALFA

TEHNIČKA KULTURA

Čudesni svijet tehnike 7-udžbenik

Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević

ŠN

VIII.

HRVATSKI JEZIK

Moja čitanka 8-čitanka

Lekić, O., Nikolić, B., Čato, A., Fišić, O.

ALFA

Moj hrvatski 8-udžbenik

Lekić, O., Pranjković, M.

ALFA

Moj hrvatski 8- radna bilježnica

Lekić, O., Pranjković,

ALFA

GLAZBENA KULTURA

Glazba i ti 8- udžbenik

Špehar, S., Ćubela, V.

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 7-udžbenik i radna bilježnica

Anić, V., Pavlinek, B., Sivrić, M.

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Flink mit Deutsch 4-udžbenik i radna bilježnica

Bernardi-Britvec, P., Salopek, J., Pehar, M.

ŠN

MATEMATIKA

Matematički izazovi 8- udžbenik

Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić

ALFA

BIOLOGIJA

Biologija 8-udžbenik

Begić, V., Madaj Prpić, J., Novoselić, D., Knezović, S.

ALFA

KEMIJA

Kemija 8- udžbenik

Mrvoš-Sermek, D., Kovačević, M., Čutura, N.,

ALFA

Zadatci kemija 8-radna bilježnica

Mrvoš-Sermek, D., Ribarić, N., Čutura, N.

ALFA

FIZIKA

Fizika 8-9-udžbenik i zbirka riješenih zadataka

Paar, Martinko, Batista, Kovačić

ŠN

POVIJEST

Povijest 8-udžbenik

Akmadža, M., Bekavac, S., Rozić, M.

ALFA

GEOGRAFIJA

Geografija 3-udžbenik

Klarić, Z., Jelić, T., Dumančić, S.

ALFA

VJERONAUK

Zajedno u ljubavi- udžbenik

LOGOVITA

INFORMATIKA

Like it 8-udžbenik s CD

Dlačić, Rade, Novaković, Pilipović, Matasić, Valjan Đogić

ALFA

TEHNIČKA KULTURA

Čudesni svijet tehnike 8-udžbenik

Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević

ŠN

IX.

HRVATSKI JEZIK

Moja čitanka 9-čitanka

Lekić O., Nikolić B., Čato A., Fišić O.

ALFA

Moj hrvatski 9- udžbenik

Lekić O., Pranjković M., Bojčetić B., Vidoni I.

ALFA

Moj hrvatski 9- radna bilježnica

Lekić O., Pranjković M.

ALFA

GLAZBENA KULTURA

Glazba i ti 9-udžbenik

Špehar S., Ćubela V.

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 8- udžbenik i radna bilježnica

Breka, Sivrić

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

FLINK MIT DEUTSCH 5-udž. i radna bilj.

Bernardi-Britvec, Salopek, Pehar

ŠN

MATEMATIKA

Matematički izazovi 9-udžbenik

Paić G.,Bošnjak Ž., Čulina B.,Zorić V.

ALFA

BIOLOGIJA

Biologija 9 -udžbenik

Bastić M., Begić V., Novoselić D., Popović M., Primorac Z.

ALFA

KEMIJA

Kemija 9-udžbenik i radna bilježnica

Mrvos-Sermeš D., Ribarić N., Oreć V.

ALFA

FIZIKA

Fizika 8-9- udžbenik i zbirka za 8-9 razred

Paar i suradnici

ŠN

POVIJEST

Povijest 9 -udžbenik

Bekavac S., Jereh M., Rozić M.

ALFA

GEOGRAFIJA

Geografija4-udžbenik

Jelić T., Mihalj S.

ALFA

VJERONAUK

S Kristom u život-udžbenik

LOGOVITA

INFORMATIKA

Like it 9- udžbenik s CD

Bujadinović, Rade, Dlačić, Pilipović, Matasić, Topić, Đogić.

ALFA

TEHNIČKA KULTURA

Čudesni svijet tehnike 9- udžbenik

Delić, Bartolić, Rezić

ŠN

 

-----

OBAVIJEST
o upisu u I. razred

Obavještavamo roditelje da će se upis djece u I. razred školske 2018./19. godine u Osnovnoj školi "Kiseljak" obaviti u periodu od 9. do 13. travnja 2018. godine.
Školski obveznici su djeca rođena do 1.6.2012. godine, a po preporuci Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, u I.razred mogu se upisati i djeca rođena do 1.9.2012. godine.

Mole se roditelji da do 30. ožujka 2018. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati u tajništvu škole izvrše prijave svojih školskih obveznika kako bi dobili termine za testiranje.

Prijave mogu izvršiti osobno, putem telefona na broj 030/ 877-358 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">

VIDEO NAJAVE UPISA pogledajte OVDJE !

-----

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Iz Ministarstva obrazvanja, znanosti, kulture i športa dobili smo obavijest vezanu za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja. U cijelosti dokument pročitati možete OVDJE

----

Untitled1Untitled

-----

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVU PONUDA

Odluku možete pročitati ovdje

----

O B A V I J E S T

Temeljem Odluke Školskog odbora ur.broj:03-562-1/17 od 21.6.2017.godine Osnovna škola "Kiseljak" je pokrenula postupak javne nabave za usluge prijevoza učenika za II. polugodište školske 2017./2018. godine.Natječaj za javnu nabavu predmetnih usluga objavljen je na Portalu za javne nabave BiH, Obavijest o nabavi broj: 12118-7-2-1-3-1/17. Tenderska dokumentacija se može preuzeti na OVDJE

 -----

RASPORED INFORMACIJA ODJELNIH RAZREDNIKA U ŠK. 2017./2018. GOD.

RAZRED RAZREDNIK TERMIN INFORMACIJA

I.1

Branka Knežević

1. SMJENA: SRIJEDA 10:10

2. SMJENA: SRIJEDA 14:55

I.2

Katica Perić-Komšić

1. SMJENA: SRIJEDA 10:10

2. SMJENA: SRIJEDA 14:40

I.3

Silvana Bašić

1. SMJENA: SRIJEDA 10:10

2. SMJENA: SRIJEDA 14:40

I.4

Nevena Lubura SRIJEDA 11:30

II.1

Martina Andrijević

1. SMJENA: UTORAK 10:15

2. SMJENA: UTORAK 13:50

II.2

Matea Kapetanović

1. SMJENA: PONEDJELJAK 11:00

2. SMJENA: PONEDJELJAK 12:00 I 15:00

II.3

Antonela Grubešić ČETVRTAK 11:00

III.1

Marijana Budimir

1. SMJENA: UTORAK 11:05

2. SMJENA: SRIJEDA 15:30

III.2

Anita Avram

1. SMJENA: PONEDJELJAK 11:05

2. SMJENA: PONEDJELJAK 15:30

III.3

Lidija Križanac PETAK 11:00

IV.1

Amarela Marjanović

1. SMJENA: UTORAK 11:00

2. SMJENA: UTORAK 15:30

IV.2

Nina Zujić

1. SMJENA: PONEDJELJAK 11:05

2. SMJENA: PONEDJELJAK 15:30

IV.3

Sanja Novak

1. SMJENA: PONEDJELJAK 11:05

2. SMJENA: PONEDJELJAK 15:30

IV.4

Andrijana Kalinić SRIJEDA 11:00

V.1

Ana Nikačević UTORAK 11:55

V.2

Vikica Garić UTORAK 10:15

V.3

Ana Vrdoljak PONEDJELJAK 11:50

VI.1

Biljana Lukić PETAK 11:05

VI.2

Josip Bošnjak SRIJEDA 10:15

VI.3

Nikolina Pavlović SRIJEDA 09:10

VII.1

Kornelija Okić SRIJEDA 12:45

VII.2

Marija Stjepanović UTORAK 11:15

VII.3

Marijana Kobačić SRIJEDA 08:15

VIII.1

Marina Katava ČETVRTAK 09:10

VIII.2

Ljiljana Vrdoljak ČETVRTAK 10:15

VIII.3

Sandra Franković SRIJEDA 10:00

IX.a

Ana Uskoković ČETVRTAK 12:00

IX.b

Ivana Franković Koštroman SRIJEDA 09:30

----

NOVE VRIJEDNE DONACIJE ZA NAŠU

ŠKOLU

"Ravnateljica Osnovne škole Kiseljak Vitka Grgić u Zagrebu je danas potpisala ugovor vrijedan 130 000 kuna. Riječ je o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Novac će biti namijenjen za provedbu projekta rekonstrukcije mokrih čvorova i završetak izmjene stolarije što će ovu školu svim učenicima učiniti još udobnijom a samu zgradu uređenijom i atraktivnijom."

Više pročitajte na linku OVDJE

-----

Čestitka povodom početka nove školske godine 2017./2018.

Dragi učenici, želim vam sretan početak nove školske 2017./2018. godine. Neka vam u novoj školskoj godini dobrota, prijateljstvo, ljubav, poštenje i poštivanje budu jednako važni kao matematika, fizika, engleski jezik, kemija...

Prvašićima želim dobrodošlicu uz želju da im školski dani budu sretni, a početak nove školske godine, početak razdoblja koje će vam ispuniti djetinjstvo i biti cijelog života lijepa uspomena.

Poštovani učitelji, nastavnici, profesori i vama također želim sretan početak školske godine, sa željom da vas ovo teško vrijeme ne obeshrabri u ostvarenje vašeg cilja, odgoja i obrazovanja sretnog i uspješnog učenika koji se razvija uz vaš poticaj i potporu roditelja.

Čestitam i vama cijenjeni roditelji novu školsku godinu, sa željom da se ispune
sva vaša očekivanja i sve vaše nade!

MINISTRICA
Katica Čerkez

---------

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2017./2018. GODINU

Razred Predmet Naziv udžbenika/vrsta Autor/i Nakladnik

 

 

I.

HRVATSKI JEZIK Slovarica „tajna slova“-priručnik Zokić, Bralić ŠK
  Početnica knjiguljica-radni materijal Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac ALFA
MATEMATIKA Matematika 1-radni materijal Markovac, Zorić ALFA
MOJA OKOLINA Dijete i škola-radni materijal Domišljanović, Lauš ALFA
VJERONAUK Pustite malene k meni-radni materijal   LOGOVITA

 

 

 

 

II.

HRVATSKI JEZIK Početnica knjiguljica 2- udžbenik i radna bilježnica Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac, ALFA
MATEMATIKA Matematika 2-udžbenik i radna bilježnica Markovac, Zorić ALFA
PRIRODA I DRUŠTVO Škola i dom-udžbenik i radna bilježnica Domišljanović, Jelić, Brkić ALFA
ENGLESKI JEZIK DIP IN 1-udžbenik i radna bilježnica Džeba, Sivrić ŠN
VJERONAUK Učimo ljubiti Boga i ljude-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
GLAZBEA KULTURA Moja glazba 2-udžbenik Diana Atanasov Piljek ALFA

 

 

 

 

III.

HRVATSKI JEZIK Tajna slova 3-čitanka, udžbenik, radna bilježnica Zokić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretni broj 3-udžbenik, radna bilježnica Miklec, Prtajin, Rogić, Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Petrović ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 3-udžbenik De Zan, Vasilj, Madžar, Letina, Kisovar Ivanda ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 3-udžbenik Jandrašek, Stanišić, Ćubela ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 2-udžbenik i radna bilježnica Džeba, Sivrić ŠN
VJERONAUK Rastimo u zahvalnosti-udž. i radna bilj.   LOGOVITA

 

 

 

 

 

IV.

HRVATSKI JEZIK Tajna slova 4-udžbenik, radna bilježnica, čitanka Zorić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretni broj 4-udžbenik i radna bilježnica Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 4-udžbenik De Zan, Vasilj, Nejašmić, Madžar ŠN
VJERONAUK Za stolom ljubavi i pomirenja-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
ENGLESKI JEZIK DIP IN 3- udžbenik i radna bilježnica Mardešić, Sivrić ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 4- udžbenik s cd-om Stanišić, Jandrašek, Ćubela ŠN

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

HRVATSKI JEZIK Tajna slova 5-čitanka, udžbenik, radna bilježnica Zorić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretan broj 5- udžbenik i zbirka zadataka Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 5-udžbenik De Zan, Nejašmić, Vranješ-Šoljan, Madžar, Vasilj, Zovko ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 5-udžbenik Jandrašek, Ćubela ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 4- udžbenik i radna bilježnica Džeba, Mardešić, Ban, Blažić, Sivrić ŠN
NJEMAČKI JEZIK Lernen, singen, spielen 1- udžbenik i radna bilježnica Veselić, Jagatić ALFA
VJERONAUK Na putu vjere-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 6-udžbenik Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S. ALFA

 

 

 

VI.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 6- čitanka Težak D., Marušić P., Lekić O ALFA
  Moj hrvatski 6-udžbenik Pranjković M. ALFA
  Moj hrvatski 6. -radna bilježnica Pranjković M. ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 6-udžbenik Špehar, S., Ćubela V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 5- udžbenik i radna bilježnica Ban, S., Sivrić, M. ŠN
NJEMAČKI JEZIK Lernen,singen,spielen 2- udž. i rad.bilj. Matolek Veselić, Jagatić, Velički ALFA
  MATEMATIKA Matematički izazovi 6-udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
PRIRODA Priroda 6- udžbenik i radna bilježnica Bastić, M., Novoselić, D., Pekas,M ALFA
POVIJEST Povijest 6- udžbenik Bekavac, S., Bradvica, M., Rozić, M. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 1- udžbenik Jelić, T., Periša, M., Greblički, I., Dumančić, S. ALFA
VJERONAUK Ja sam put-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
INFORMATIKA LIKE IT 6- udžbenik s CD-om i radna bilježnica Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S. ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike-udžbenik Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S. ŠN

 

VII.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 7- čitanka Težak, D., Marzšić, P., Lekić, O. ALFA
  Moj hrvatski 7- udžbenik Lekić, O., Pranjković, M. ALFA
  Moj hrvatski 7- radna bilježnica Lekić, O., Pranjković, M. ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 7- udžbenik Špehar, S., Ćubela, V. ALFA
ENGLESKI JEZIK DIP IN 6- udžbenik i radna bilježnica Mardešić, M., Sivrić, M. ŠN
NJEMAČKI JEZIK Lernen und spielen 3- udžbenik i radna bilježnica Velički, D., Filipan-Žignić, B. ALFA
MATEMATIKA Matematički izazovi 7- udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
PRIRODA Priroda 7- udžbenik Bulić, M., Dragobratović, A., Bastić, M., Novoselić, D., Pekas, M. ALFA
POVIJEST Povijest 7- udžbenik Birin, A., Rozić, M., Šarlija, T. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 2-udžbenik Brazda, M., Crkvenčić, I., Jelić, T., Dumančić, S. ALFA
VJERONAUK Pozvani na slobodu-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 7-udžbenik i radna bilježnica Šantalab, Toić Dlačić, Rade, Pilipović, Bujadinović, Valjan Đogić ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 7-udžbenik Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević ŠN

VIII.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 8-čitanka Lekić, O., Nikolić, B., Čato, A., Fišić, O. ALFA
  Moj hrvatski 8-udžbenik Lekić, O., Pranjković, M. ALFA
  Moj hrvatski 8- radna bilježnica Lekić, O., Pranjković, ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 8- udžbenik Špehar, S., Ćubela, V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 7-udžbenik i radna bilježnica Anić, V., Pavlinek, B., Sivrić, M. ŠN
NJEMAČKI JEZIK Flink mit Deutsch 4-udžbenik i radna bilježnica Bernardi-Britvec, P., Salopek, J., Pehar, M. ŠN
MATEMATIKA Matematički izazovi 8- udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
BIOLOGIJA Biologija 8-udžbenik Begić, V., Madaj Prpić, J., Novoselić, D., Knezović, S. ALFA
KEMIJA Kemija 8- udžbenik Mrvoš-Sermek, D., Kovačević, M., Čutura, N., ALFA
  Zadatci kemija 8-radna bilježnica Mrvoš-Sermek, D., Ribarić, N., Čutura, N. ALFA
FIZIKA Fizika 7-8-udžbenik i zbirka riješenih zadataka Paar, Martinko, Batista, Kovačić ŠN
POVIJEST Povijest 8-udžbenik Akmadža, M., Bekavac, S., Rozić, M. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 3-udžbenik Klarić, Z., Jelić, T., Dumančić, S. ALFA
VJERONAUK Zajedno u ljubavi- udžbenik   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 8-udžbenik i radna bilježnica Dlačić, Rade, Novaković, Pilipović, Matasić, Valjan Đogić ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike8-udžbenik Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević ŠN

IX.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 9-čitanka Lekić O., Nikolić B., Čato A., Fišić O. ALFA
  Moj hrvatski 9- udžbenik Lekić O., Pranjković M., Bojčetić B., Vidoni I. ALFA
  Moj hrvatski 9- radna bilježnica Lekić O., Pranjković M. ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 9-udžbenik Špehar S., Ćubela V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 8- udžbenik i radna bilježnica i CD Breka, Sivrić ŠN
NJEMAČKI JEZIK FLINK MIT DEUTSCH 5-udž. i radna bilj. Bernardi-Britvec, Salopek, Pehar ŠN
  MATEMATIKA Matematički izazovi 9-udžbenik Paić G.,Bošnjak Ž., Čulina B.,Zorić V. ALFA
BIOLOGIJA Biologija 9 -udžbenik Bastić M., Begić V., Novoselić D., Popović M., Primorac Z. ALFA
KEMIJA Kemija 9-udžbenik Mrvos-Sermeš D., Ribarić N., Oreć V. ALFA
FIZIKA Fizika 8-9- udžbenik Paar i suradnici ŠN
POVIJEST Povijest 9 -udžbenik Bekavac S., Jereh M., Rozić M. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija4-udžbenik Jelić T., Mihalj S. ALFA
VJERONAUK S Kristom u život-udžbenik   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 9- udžbenik i radna bilježnica Bujadinović, Rade, Dlačić, Pilipović, Matasić, Topić, Đogić. ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 9- udžbenik Delić, Bartolić, Rezić ŠN
 ----------------------------
 

OBAVIJEST za učenike koji koriste organizirani prijevoz

 

Vrijeme polaska autobusa: HAN PLOČA i ŠEHITLUCI u 6:50 sati
Vrijeme povratka autobusa: HAN PLOČA i ŠEHITLUCI u 12:45 sati
Učenici izlaze i ulaze u autobus ispred škole !
Učenici naše škole, koji posjeduju iskaznice prijevoznika Centrotrans Eurolines, mogu koristiti i njihove redovite linije:
HAN PLOČA - KISELJAK
1. Sarajevo-Fojnica - vrijeme autobusa na HAN PLOČI (6:10; 8:10; 10:10; 12:10; 14:10; 16:10; 18:10; 20:30 sati)
2. Sarajevo-Busovača - vrijeme autobusa na HAN PLOČI (11:10; 15:10 sati)
3. Sarajevo-Kreševo - vrijeme autobusa na HAN PLOČI (17:00 sati)
KISELJAK - HAN PLOČA(sve linije koje idu za Sarajevo)
Vrijeme polaska autobusa iz Kiseljaka (6:00; 6:30; 7:15; 8:00; 10:00; 12:00; 13:05; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00 sati)
ŠEHITLUCI - KISELJAK
1. Busovača-Sarajevo - vrijeme autobusa na Šehitlucima (6:55; 12:20 sati)
2. Zenica-Fojnica - vrijeme autobusa na Šehitlucima (10:40; 14:40; 18:40 sati)
3. Travnik-Fojnica - vrijeme autobusa na Šehitlucima (12:30; 17:30 sati)
4. Busovača-Kiseljak - vrijeme autobusa na Šehitlucima (11:25 sati)
KISELJAK - ŠEHITLUCI vrijeme polaska iz Kiseljaka (7:15; 10:00; 12:30; 13:00; 13:55; 14:45; 15:30; 16:30; 18:45 sati)

Razred

Predmet

Naziv udžbenika/vrsta

Autor/i

Nakladnik

 

 

I.

HRVATSKI JEZIK

Slovarica „Tajna slova“-priručnik

Zokić, Bralić

ŠK

Početnica knjiguljica-radni materijal

Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac

ALFA

MATEMATIKA

Matematika 1-radni materijal

Markovac, Zorić

ALFA

MOJA OKOLINA

Dijete i škola-radni materijal

Domišljanović, Lauš

ALFA

VJERONAUK

Pustite malene k meni-radni materijal

 

LOGOVITA

 

 

 

 

II.

HRVATSKI JEZIK

Početnica knjiguljica 2- udžbenik i radna bilježnica

Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac,

ALFA

MATEMATIKA

Matematika 2-udžbenik i radna bilježnica

Markovac, Zorić

ALFA

PRIRODA I DRUŠTVO

Škola i dom-udžbenik i radna bilježnica

Domišljanović, Jelić, Brkić

ALFA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 1-udžbenik i radna bilježnica

Džeba, Sivrić

ŠN

VJERONAUK

Učimo ljubiti Boga i ljude-udžbenik i radna bilježnica

 

LOGOVITA

GLAZBENA KULTURA

Moja glazba 2-udžbenik

Diana Atanasov Piljek

ALFA

 

 

 

 

III.

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 3-čitanka, udžbenik, radna bilježnica

Zokić, Bralić, Musa

ŠN

MATEMATIKA

Moj sretni broj 3-udžbenik, radna bilježnica

Miklec, Prtajin, Rogić, Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Petrović

ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO

Moje okružje 3-udžbenik

De Zan, Vasilj, Madžar, Letina, Kisovar Ivanda

ŠN

GLAZBENA KULTURA

Razigrani zvuci 3-udžbenik

Jandrašek, Stanišić, Ćubela

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 2-udžbenik i radna bilježnica

Džeba, Sivrić

ŠN

VJERONAUK

Rastimo u zahvalnosti-udž. i radna bilj.

 

LOGOVITA

 

 

 

 

 

IV.

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 4-udžbenik, radna bilježnica, čitanka

Zorić, Bralić, Musa

ŠN

MATEMATIKA

Moj sretni broj 4-udžbenik, radna bilježnica

Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović

ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO

Moje okružje 4-udžbenik

De Zan, Vasilj, Nejašmić, Madžar

ŠN

VJERONAUK

Za stolom ljubavi i pomirenja-udžbenik i radna bilježnica

LOGOVITA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 3- udžbenik i radna bilježnica

Mardešić, Sivrić

ŠN

GLAZBENA KULTURA

Razigrani zvuci 4- udžbenik s cd-om

Stanišić, Jandrašek, Ćubela

ŠN

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 5-čitanka, udžbenik, radna bilježnica

Zorić, Bralić, Musa

ŠN

MATEMATIKA

Moj sretan broj 5- udžbenik i zbirka zadataka

Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović

ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO

Moje okružje 5-udžbenik

De Zan, Nejašmić, Vranješ-Šoljan, Madžar, Vasilj, Zovko

ŠN

GLAZBENA KULTURA

Razigrani zvuci 5-udžbenik

Jandrašek, Ćubela

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 4- udžbenik i radna bilježnica

Džeba, Mardešić, Ban, Blažić, Sivrić

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Lernen, singen, spielen 1- udžbenik i radna bilježnica

Veselić, Jagatić

ALFA

VJERONAUK

Na putu vjere-udžbenik i radna bilježnica

LOGOVITA

INFORMATIKA

Like it 6-udžbenik

Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S.

ALFA

 

 

 

VI.

HRVATSKI JEZIK

Moja čitanka 6- čitanka

Težak D., Marušić P., Lekić O

ALFA

Moj hrvatski 6-udžbenik

Pranjković M.

ALFA

Moj hrvatski 6. -radna bilježnica

Pranjković M.

ALFA

GLAZBENA KULTURA

Glazba i ti 6-udžbenik

Špehar, S., Ćubela V.

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 5- udžbenik i radna bilježnica

Ban, S., Sivrić, M.

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Lernen,singen,spielen 2- udž. i rad.bilj. (zaV. r druga godina učenja)

Matolek Veselić, Jagatić, Velički

ALFA

MATEMATIKA

Matematički izazovi 6-udžbenik

Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić

ALFA

PRIRODA

Priroda 6- udžbenik i radna bilježnica

Bastić, M., Novoselić, D., Pekas,M

ALFA

POVIJEST

Povijest 6- udžbenik

Bekavac, S., Bradvica, M., Rozić, M.

ALFA

GEOGRAFIJA

Geografija 1- udžbenik

Jelić, T., Periša, M., Greblički, I., Dumančić, S.

ALFA

VJERONAUK

Ja sam put-udžbenik i radna bilježnica

LOGOVITA

INFORMATIKA

LIKE IT 6- udžbenik s CD-om

Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S.

ALFA

TEHNIČKA KULTURA

Čudesni svijet tehnike 6-udžbenik

Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S.

ŠN

 

VII.

HRVATSKI JEZIK

Moja čitanka 7- čitanka

Težak, D., Marzšić, P., Lekić, O.

ALFA

Moj hrvatski 7- udžbenik

Lekić, O., Pranjković, M.

ALFA

Moj hrvatski 7- radna bilježnica

Lekić, O., Pranjković, M.

ALFA

GLAZBENA KULTURA

Glazba i ti 7- udžbenik

Špehar, S., Ćubela, V.

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 6- udžbenik i radna bilježnica

Mardešić, M., Sivrić, M.

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Lernen und spielen 3- udžbenik i radna bilježnica

Velički, D., Filipan-Žignić, B.

ALFA

MATEMATIKA

Matematički izazovi 7- udžbenik

Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić

ALFA

PRIRODA

Priroda 7- udžbenik

Bulić, M., Dragobratović, A., Bastić, M., Novoselić, D., Pekas, M.

ALFA

POVIJEST

Povijest 7- udžbenik

Birin, A., Rozić, M., Šarlija, T.

ALFA

GEOGRAFIJA

Geografija 2-udžbenik

Brazda, M., Crkvenčić, I., Jelić, T., Dumančić, S.

ALFA

VJERONAUK

Pozvani na slobodu-udžbenik i radna bilježnica

LOGOVITA

INFORMATIKA

Like it 7-udžbenik s CD

Šantalab, Toić Dlačić, Rade, Pilipović, Bujadinović, Valjan Đogić

ALFA

TEHNIČKA KULTURA

Čudesni svijet tehnike 7-udžbenik

Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević

ŠN

VIII.

HRVATSKI JEZIK

Moja čitanka 8-čitanka

Lekić, O., Nikolić, B., Čato, A., Fišić, O.

ALFA

Moj hrvatski 8-udžbenik

Lekić, O., Pranjković, M.

ALFA

Moj hrvatski 8- radna bilježnica

Lekić, O., Pranjković,

ALFA

GLAZBENA KULTURA

Glazba i ti 8- udžbenik

Špehar, S., Ćubela, V.

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 7-udžbenik i radna bilježnica

Anić, V., Pavlinek, B., Sivrić, M.

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Flink mit Deutsch 4-udžbenik i radna bilježnica

Bernardi-Britvec, P., Salopek, J., Pehar, M.

ŠN

MATEMATIKA

Matematički izazovi 8- udžbenik

Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić

ALFA

BIOLOGIJA

Biologija 8-udžbenik

Begić, V., Madaj Prpić, J., Novoselić, D., Knezović, S.

ALFA

KEMIJA

Kemija 8- udžbenik

Mrvoš-Sermek, D., Kovačević, M., Čutura, N.,

ALFA

Zadatci kemija 8-radna bilježnica

Mrvoš-Sermek, D., Ribarić, N., Čutura, N.

ALFA

FIZIKA

Fizika 8-9-udžbenik i zbirka riješenih zadataka

Paar, Martinko, Batista, Kovačić

ŠN

POVIJEST

Povijest 8-udžbenik

Akmadža, M., Bekavac, S., Rozić, M.

ALFA

GEOGRAFIJA

Geografija 3-udžbenik

Klarić, Z., Jelić, T., Dumančić, S.

ALFA

VJERONAUK

Zajedno u ljubavi- udžbenik

LOGOVITA

INFORMATIKA

Like it 8-udžbenik s CD

Dlačić, Rade, Novaković, Pilipović, Matasić, Valjan Đogić

ALFA

TEHNIČKA KULTURA

Čudesni svijet tehnike 8-udžbenik

Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević

ŠN

IX.

HRVATSKI JEZIK

Moja čitanka 9-čitanka

Lekić O., Nikolić B., Čato A., Fišić O.

ALFA

Moj hrvatski 9- udžbenik

Lekić O., Pranjković M., Bojčetić B., Vidoni I.

ALFA

Moj hrvatski 9- radna bilježnica

Lekić O., Pranjković M.

ALFA

GLAZBENA KULTURA

Glazba i ti 9-udžbenik

Špehar S., Ćubela V.

ŠN

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 8- udžbenik i radna bilježnica

Breka, Sivrić

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

FLINK MIT DEUTSCH 5-udž. i radna bilj.

Bernardi-Britvec, Salopek, Pehar

ŠN

MATEMATIKA

Matematički izazovi 9-udžbenik

Paić G.,Bošnjak Ž., Čulina B.,Zorić V.

ALFA

BIOLOGIJA

Biologija 9 -udžbenik

Bastić M., Begić V., Novoselić D., Popović M., Primorac Z.

ALFA

KEMIJA

Kemija 9-udžbenik i radna bilježnica

Mrvos-Sermeš D., Ribarić N., Oreć V.

ALFA

FIZIKA

Fizika 8-9- udžbenik i zbirka za 8-9 razred

Paar i suradnici

ŠN

POVIJEST

Povijest 9 -udžbenik

Bekavac S., Jereh M., Rozić M.

ALFA

GEOGRAFIJA

Geografija4-udžbenik

Jelić T., Mihalj S.

ALFA

VJERONAUK

S Kristom u život-udžbenik

LOGOVITA

INFORMATIKA

Like it 9- udžbenik s CD

Bujadinović, Rade, Dlačić, Pilipović, Matasić, Topić, Đogić.

ALFA

TEHNIČKA KULTURA

Čudesni svijet tehnike 9- udžbenik

Delić, Bartolić, Rezić

ŠN