Pravni akti

Kategorija: O školi

- PRAVNI AKTI -

 

- Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku za devetogodišnje obrazovanje

- Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi

- Pravilnik o praćenju napredovanja, provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

-Pravilnik o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

- Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama u KSB

- Pravilnik o kućnom redu (OŠ "KISELJAK")

- Pravilnik o pedagoškim mjerama (OŠ "KISELJAK")

- Kodeks ponašanja učenika (OŠ "KISELJAK")

- Kodeks ponašanja i odijevanja uposlenika OŠ "KISELJAK"

Pravilnik o radu školske knjižnice

- Kalendar rada za šklsku 2019./2020. godinu

 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Temeljem članka 73. Zakona o osnovnom školstvu ( Službene novine KSB broj: 11/01 i 17/04 ) i članaka 139. i 140.  Statuta  Osnovne  škole  ''Kiseljak'',  Školski  odbor  na  sjednici  održanoj  14.04. 2016.  godine d o n o s i  izmijenjen i dopunjen:

PRAVILNIK

O

    KUĆNOM REDU

 1. I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

( Predmet Pravilnika )

Pravilnikom o kućnom redu ( u daljem tekstu : Pravilnik )  uređuje se kućni red u Osnovnoj školi ''Kiseljak''

( u daljem tekstu: Škola ).

Kućnim redom utvrđuju se:

-radno vrijeme Škole, otvaranje i zatvaranje školskih prostorija,

- pravila ponašanja u školskoj zgradi, unutarnjem i vanjskom prostoru, za učenike, djelatnike, roditelje i ostale posjetitelje,

-   dužnosti učenika, djelatnika škole, roditelja i drugih posjetitelja,

-   odnos prema školskoj imovini,

-  druge odredbe ponašanja u Školi i školskom okruženju kao i posljedice kršenja pravila navedenih u ovom kućnom redu.

Članak 2.

( Upoznavanje s Pravilnikom )

Ovaj Pravilnik obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaznih vrata te na internetskim stranicama Škole.

S odredbama ovog Pravilnika trebaju biti upoznati učenici i njihovi roditelji/skrbnici i djelatnici Škole.

Učenike će s odredbama ovog Pravilnika detaljno upoznati razrednici na satima razrednog odjela.

Razrednici će s odredbama ovog Pravilnika upoznati i roditelje učenika, odnosno skrbnike na roditeljskom sastanku.

Upoznavanje učenika s odredbama kućnog reda obvezni su provoditi i ostali učitelji te svi djelatnici u Školi tijekom obavljanja svojih redovitih poslova.

Ovaj Pravilnik se odnosi na sve osobe tijekom njihova boravka u Školi.

 1. II.   RADNO VRIJEME ŠKOLE, OTVARANJE I ZATVARANJE ŠKOLSKIH  PROSTORIJA

Članak 3.

 ( Radno vrijeme Škole )

Radno vrijeme Škole je od 7,00 do 19,00 sati.

Raspored radnog vremena učitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika utvrđen je rješenjem o 40-satnom radnom tjednu.

Radno vrijeme ravnatelja, tajnika, knjižničara, administrativnog djelatnika u svezi s prijamom stranaka je od 7,00 do 13,00 sati, a pedagoga od 7,30 do 15,30 sati.

Članak 4.

( Otvaranje i zatvaranje Škole )

Školske prostorije otvara i zatvara domar škole uz pomoć spremačice.

Dežurna spremačica u I. smjeni rada i domar škole otvaraju školu, pregledaju sve prostorije Škole i pripremaju ih za normalno odvijanje nastavnog procesa.

Ulazna vrata Škole otključana su za vrijeme velikog odmora, a za vrijeme nastave se zaključavaju, o čemu se brinu dežurni učenik i dežurni djelatnik Škole ( spremačica i domar ).

 

Članak 5.

                                                              ( Raspored odvijanja nastave )

Nastava u Školi se odvija u dvije smjene, prema rasporedu satnice nastave koju donosi Učiteljsko vijeće, a uneseno je u Godišnji program rada škole.

Duljina sata, velikih i malih odmora kao i drugih vidova nastave te raspored zvonjenja u održavanju nastave donosi Učiteljsko vijeće, što je uneseno u Godišnji program rada Škole.

 1. III.PRAVILA PONAŠANJA U ŠKOLI, _NJENOM UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU ZA UČENIKE, DJELATNIKE, RODITELJE I OSTALE POSJETITELJE

 

Članak 7.

( Prostor škole )

Pod prostorom Škole podrazumijeva se: krug Škole, dvorište, športska igrališta, dvorana, učionice, kabineti, knjižnica, uredi i toaleti.

Članak 8.

( Boravak u prostoru Škole )

Učenici, djelatnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostorijama Škole samo tijekom radnog vremena Škole.

Boravak u Školi izvan radnog vremena dopušten je samo uz odobrenje ravnatelja.

 

Članak 9.

U prostoru Škole zabranjeno je:

-     unošenje i konzumiranje alkohola, narkotičkih i drugih opojnih sredstava,

-     donošenje oružja i drugih predmeta podesnih za nanošenje tjelesnih oštećenja,

-     unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu uzrokovati požar ili eksploziju,

-     pušenje (osim djelatnika, ali u za to predviđenoj prostoriji ),

-     donošenje u Školu većih količina novca i vrijednih stvari,

-     donošenje raznih predmeta, znakovlja o pripadnosti raznim udrugama i strankama,

-     pisanje i crtanje po zidovima (unutarnjim i vanjskim ), klupama, lijepljenje slika  i plakata, igranje  

      igara na sreću i kartanje, loptanje i trčanje stepenicama,

-     bacanje papira, žvakaćih guma i ostalog otpada izvan korpi za otpatke,

-     nedolično, neprimjereno i vulgarno ponašanje i izražavanje, psovke,

-     promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja,

-     na školskom satu učiteljima i učenicima zabranjena je uporaba i zlouporaba mobilnog telefona i

     drugih  aparata u svrhu snimanja slike i/ili zvuka nastavnog procesa,

-    namjerno uništavanje školske imovine i imovine drugih učenika i djelatnika,

-    učenicima dovoditi strane osobe u prostorije Škole bez odobrenja ravnatelja,

-    dovoditi životinje u prostor Škole.

 1. 1.  UČENICI 

Članak 10.

                                                  ( Dolazak  i odlazak učenika )

Učenici dolaze u Školu najkasnije 15 minuta prije početka nastave i čekaju u dvorištu škole. U dane kad je nevrijeme ili temperatura ispod ništice, čekaju u holu  uz nadzor dežurnih djelatnika Škole, samo uz uvjet da poštuju odredbe kućnog reda.

Učenici u zgradu ulaze na glavni ulaz na znak zvona. Na službeni ulaz  ulazak je dozvoljen------ samo djelatnicima škole.

Učenici su dužni napustiti školske prostorije najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

                                                                              Članak 11.

( Dužnosti učenika )

Svi učenici su dužni:

-          poštivati Pravilnik o kućnom redu i druge akte Škole,

-          održavati čistoću i urednost učionice i prostora Škole u kojem borave,

-          kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje,

-          kulturno se odnositi prema djelatnicima Škole i drugim osobama nazočnim u Školi,

-          racionalno koristiti sredstva Škole koja su im stavljena na raspolaganje,

-          čuvati školsku imovinu i inventar,

-          knjige posuđene u knjižnici obvezno čuvati i neoštećene pravodobno vratiti,

-          dolaziti uredno i prikladno odjeveni u Školu,

-          poštivati Kodeks ponašanja učenika,

-          svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, vodovoda, grijanja ili bilo koji drugi kvar obvezno prijaviti dežurnom učitelju, tajniku ili ravnatelju Škole.

-          prilikom napuštanja učionice ponijeti svoje osobne stvari,

-          čuvati svoje stvari i novac za vrijeme boravka u Školi.

 

Članak 12.

( Međusobni odnosi učenika )

Svi učenici su dužni:

-          u svom odjelu međusobno pomagati u učenju i drugom radu svim učenicima, a posebno učenicima s posebnim potrebama uključenim u redovitu nastavu,

-          ne ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave,

-          u međusobnoj komunikaciji s ostalim učenicima u odjelu i u Školi, pridržavati se normi lijepog ponašanja,

-          ne vrijeđati, ne omalovažavati , ne psovati, ne ismijavati druge učenike i sl.,

-          poštivati vjerske slobode i toleranciju,

-          poštivati i uvažavati rasnu i spolnu ravnopravnost.

Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom, fizičkim obračunom, uvredama, psovkama i drugim neprimjerenim načinima.

Ako učenik misli da mu je učinjena bilo kakva nepravda, ima se pravo na pristojan način obratiti predmetnom učitelju, razredniku ili pedagogu škole.

 

Članak 13.

( Odnos učenika prema učiteljima, ostalim djelatnicima Škole i posjetiteljima )

Svi učenici su dužni:

-          uljudno se odnositi prema učiteljima, ostalim djelatnicima škole i posjetiteljima,

-          pozdraviti djelatnike Škole u školskom prostoru i izvan njega,

-          ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata,

-          odnos između učitelja i učenika mora biti na razini međusobnog uvažavanja i pružanja pomoći,

-          kod ulaska, izlaska ili kretanja po Školi, učenici trebaju dati prednost starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Članak 14.

( Boravak učenika u školi )

Učenici mogu:

-          boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike obrazovnog rada,

-          boraviti u zajedničkom prostoru Škole u vrijeme dok čekaju nastavu ili polazak autobusa,

-          boraviti u Školi u suprotnoj smjeni ako imaju izbornu nastavu, izvannastavne ili izvanškolske aktivnosti.

Učenici su dužni ostaviti čiste i uredne prostorije u kojima su boravili.

                                                                              Članak 15.

 ( Kretanje učenika kroz prostor Škole )

Učenici se kreću školskim prostorijama i hodnicima tako da ne dovode sebe ni druge učenike u opasnost.

Da bi se izbjegle gužve i nepotrebni nered, učenici se hodnicima i stepeništem kreću desnom stranom.

Učenici mirno ulaze u svoju učionicu i pripremaju se za sat.

U slučaju da je učionica zaključana, u miru i redu čekaju učitelja ili će redar potražiti dežurnog učitelja.

Članak 16.

( Ponašanje učenika tijekom nastave )

U učionici treba biti mir i primjerena radna atmosfera.

Učenici ne smiju bez dopuštenja razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati, šetati po razredu i slično.

Kad želi nešto pitati ili reći, učenik treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke, a učenik kojeg je učitelj prozvao, dužan je ustati i postupiti po zahtjevu učitelja.

Članak 17.

( Radno mjesto učenika )

Na znak za početak nastave učenici trebaju biti na svojim radnim mjestima i pripremiti pribor za rad.

Radno mjesto za učenike određuje razrednik ili predmetni učitelj.

Učeniku nije dopušteno mijenjati mjesto prije ili u tijeku nastavnog sata.

Učenik može mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog učitelja. 

Članak 18.

( Boravak i ponašanje učenika u školskoj učionici )

Po ulasku u učionicu svaki učenik dočekuje učitelja u svojoj školskoj klupi pripremljen za sat koji po rasporedu predstoji.

Ulazak i izlazak učitelja i drugih osoba u učionicu učenici pozdravljaju ustajanjem.

Za vrijeme trajanja nastavnog sata učenik ne može napustiti učionicu, izuzev u opravdanim slučajevima i to po odobrenju učitelja.

Članak 19.

( Boravak i ponašanje učenika u športskoj dvorani )

Za nastavu u športskoj dvorani potrebna je športska odjeća i obuća po uputama predmetnog učitelja.

Prije početka sata tjelesne i zdravstvene kulture učenici čekaju u miru čekaju učitelja u hodniku ispred dvorane.

Učenici odjeću ostavljaju u svlačionici, a vrijedne predmete prema uputama učitelja.

Nakon odlaska s nastave svlačionice moraju ostati čiste i uredne.

Učenici se ne smiju koristiti športskim rekvizitima i spravama za vježbanje bez nazočnosti učitelja ili njegova odobrenja.

Članak 20.

( Boravak i ponašanje učenika u školskoj knjižnici )

Tijekom boravka u knjižnici učenici se trebaju ponašati uljudno, stajati u redu dok čekaju knjige, vrlo tiho razgovarati da ne bi ometali one koji čitaju.

Posuđene knjige učenik je obvezan čuvati i neoštećene pravodobno vratiti ( u vrijeme koje odredi knjižničar).

Članak 21.

( Uporaba mobilnih i drugih uređaja )

Na nastavnom satu je zabranjeno svako korištenje mobitela i drugih sličnih elektronskih uređaja, a odnosi se na zabranjeno pisanje poruka, obavljanje telefonskih razgovora, slušanja glazbe, igranja igrica, zlouporaba mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja u svrhu snimanja zvuka/slike ili fotografiranja nastavnog procesa.

Na velikom i malom odmoru nije dopušteno snimanje slike i zvuka u prostoru Škole.

Predmetni učitelj ima pravo oduzeti mobitel ili drugi elektronski uređaj učeniku koji ga je koristio za vrijeme nastavnog procesa i predati ga razredniku.

Razrednik je dužan pozvati roditelja/skrbnika, obavijestiti ga o prekršaju koji je učenik učinio.

Mobilni telefon ili druge elektronske uređaje može preuzeti isključivo roditelj/skrbnik po dolasku u Školu.

    Članak 22.

                       ( Izostajanje učenika, kašnjenje na sat, dopušteno napuštanje nastave )

Učenici ne smiju bez dopuštenja izostajati, kasniti na sat ili napustiti nastavu.

U slučaju kašnjenja treba se javiti dežurnom učitelju ili učeniku, tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju.

Za dopuštenje za odlazak iz Škole zbog bolesti, povrede ili drugog opravdanog razloga treba se obratiti učitelju ili razredniku, te prije odlaska obavijestiti učenikova roditelja.

Članak 23.

( Zabrana ulaska bez dopuštenja )

Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja, pedagoga i tajnika.

Ako trebaju učitelja, učenici s njim mogu razgovarati u prostoriji koju odredi ravnatelj ili učitelj.

Učenicima nije dopušteno unošenje i iznošenje razredne knjige iz zbornice, kao i nošenje od jednog učitelja iz razreda drugom učitelju.

Članak 24.

( Obveze učenika ako učitelj kasni na sat )

U slučaju da nastavnik nije ušao u učionicu na sat, a zamjena odsutnog nastavnika nije određena, učenici ostaju u učionici na svojim mjestima do dolaska dežurnog nastavnika ili drugog djelatnika škole, a najduže 5 minuta. Ako po isteku 5 minuta od početka nastavnog sata nitko od djelatnika ne dođe, dežurni učenik ( redar ) je dužan obavijestiti tajnika ili ravnatelja škole. Tek po odobrenju, ako zamjena nije određena, učenici mogu napustiti učionicu.   

Članak 25.

( Ponašanje učenika tijekom odmora )

Mali odmor učenika traje 5 minuta, služi za miran prelazak u druge učionice ili športsku dvoranu, zadovoljavanje fizioloških potreba i pripremu se za nastavni sat.

Veliki odmor traje 15 minuta i služi za prelazak u druge učionice, objed i odmor.

Za vrijeme odmora učenici ne smiju napuštati školsku zgradu i školsko dvorište.

Članak 26.

 ( Dežurni učenik )

Dežurni učenik nadzire ulazak u Školu roditelja/skrbnika i posjetitelja te o tome vodi evidenciju.

Članak 27.

( Planiranje dežurstva učenika )

Dežurstvo učenika je na prijedlog razrednika unaprijed planirano, određuje ga pedagog Škole i upisan je u popis dežurnih učenika.

Popis dežurnih učenika sačinjava i svojeručno potpisuje pedagog Škole , a ovjerava ga  ravnatelj.

Popis dežurnih učenika treba biti istaknut na oglasnoj ploči Škole najmanje četiri dana prije početka dežurstva.

Dežurni učenik je navedenog dana oslobođen nastave, što se evidentira u razrednoj knjizi i  knjizi dežurstva učenika i nastavnika.

Mjesto dežurnog učenika je u prijavnici.

Članak 28.

( Dužnosti dežurnog učenika )

Dežurni učenik je dužan:

-          primati instrukcije i upute isključivo od dežurnog nastavnika,

-    voditi računa o osobama koje ulaze i izlaze iz Škole,

-          voditi računa o discipliniranom ulasku i izlasku učenika iz Škole,

-          koordinirano raditi s dežurnim učiteljem i dežurnim djelatnikom u Školi,

-          ne dopuštati ulazak u Školu sumnjivim osobama i osobama pod utjecajem alkohola, bez suglasnosti dežurnog nastavnika i uprave Škole,

-          dopuštati ulazak učenicima samo petnaest minuta prije početka nastave, a u slučaju nevremena obvezno slušati naredbe dežurnog učitelja,

-          dolaziti u Školu i preuzimati dužnost najmanje pola sata prije početka nastave,

-          evidentirati izlazak učenika pojedinog odjela ili grupe učenika za vrijeme nastave,

-          voditi zapisnik o svom dežurstvu, putem kojeg izvješćuje ravnatelja i pedagoga Škole o zbivanjima u Školi.

Članak 29.

( Redari u učionici )

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara – određuje ih razrednik prema abecednom redu i evidentirani su u razrednoj knjizi.

Članak 30.

( Dužnosti redara )

Redari su dužni:

-          prije sata pregledati učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvijestiti učitelja ili dežurnog učitelja,

-          brisati ploču i po potrebi donositi nastavna sredstva i pomagala,

-          na početku svakog nastavnog sata prijaviti nenazočne učenike,

-          izvijestiti dežurnog učitelja o nenazočnosti predmetnog učitelja u nastavi,

-          izvijestiti učitelja o nađenim predmetima i odnijeti ih u tajništvo ili stručnu službu Škole,

-          biti u učionici za vrijeme velikog odmora  i pripremiti je za naredni sat,

-          poslije završetka nastave posljednji napustiti učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolica i ostalog inventara, te o uočenim oštećenjima izvijestiti dežurnog učitelja ili tajnika Škole.

                                                      Članak 31.

                                           ( Izostajanje s nastave uz odobrenje )

U opravdanim slučajevima, učeniku se na zahtjev roditelja / skrbnika može odobriti izostanak s nastave i to:

-          jedan školski sat – odobrava predmetni učitelj,

-          do dva dana – odobrava razrednik,

-          do pet dana – odobrava ravnatelj,

-          više od pet dana - odobrava Učiteljsko vijeće po podnošenju pismenog zahtjeva roditelja/skrbnika.

Članak 32.

( Obveza pravdanja izostanaka )

Svaki izostanak s nastave roditelj učenika je dužan pravdati razredniku najkasnije u roku od 7 dana.

Ako je izostanak uzrokovan bolešću, treba priložiti liječničku ispričnicu.

Članak 33.

( Posljedice izostajanja s nastave )

Ukoliko učenik izostane s nastave više od 2/3 nastavnog gradiva svih predmeta polaže razredni ispit, tj. sve predmete u roku od 8 dana. Ova obveza se odnosi na bilo koje sate izostanaka ( opravdani i neopravdani ) ukupno, a sati se računaju tijekom cijele godine kumulativno.

                                                         Članak 34.

                                    ( Odgojno - disciplinske mjere )

Učeniku koji se neprimjereno odnosi prema učenju, učiteljima, drugim učenicima, slobodnim aktivnostima te školskoj imovini, ne izvršava svoje obveze, mogu se izreći odgojno-disciplinske mjere.

Vrste odgojno-disciplinskih mjera i način njihove primjene, utvrđeni su Pravilnikom o pedagoškim mjerama.

 1. 2.DJELATNICI

Članak 35.

 ( Dolazak i odlazak s posla )

Djelatnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.

Učitelji su dužni dolaziti na posao najmanje 15 minuta prije početka nastave.

Djelatnici su dužni svoj izostanak ili kašnjenje na vrijeme prijaviti ravnatelju ili tajniku Škole.

Djelatnici su dužni svoje izostanke opravdati liječničkom potvrdom.

Izostanke za obavljanje drugih neodgodivih poslova mogu ostvariti putem odredaba Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu.

U slučaju povećanog obima poslova i izvanrednih okolnosti djelatnici su dužni odazvati se na poziv ravnatelja i izvan radnog vremena.

Članak 36.

( Dužnosti svih djelatnika )

Svi djelatnici su dužni:

-          poštivati  Pravilnik o kućnom redu i druge akte Škole,

-          poštivati  raspored radnog vremena,

-          blagovremeno, uredno i kvalitetno obavljati poslove svog radnog mjesta i kontinuirano brinuti o ukupnom redu u Školi,

-          racionalno koristiti sredstva Škole koja su im stavljena na raspolaganje,

-          nakon isteka radnog vremena uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zatvoriti radne prostorije,

-          svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, vodovoda, grijanja ili bilo koji drugi kvar obvezno prijaviti dežurnom učitelju, tajniku ili ravnatelju Škole. 

Članak 37.

( Dužnosti učitelja )

Učitelji su dužni :

     -     na vrijeme doći na posao  kako bi otvorili učionicu ili kabinet prije početka nastave da bi se učenici  

           mogli blagovremeno pripremiti za sat,

     -     na znak školskog zvona krenuti na sat,

     -     pod velikim odmorom upućivati učenike izvan učionice,

     -     što manje puštati učenike da za vrijeme sata izlaze van,

     -     dozvoljen izlazak evidentirati u knjigu odjela,

     -     nakon održanog zadnjeg sata nastave ispratiti učenike iz učionice te paziti da se mirno raziđu i ostave urednu učionicu.

Članak 38.

( Odnos učitelja prema učenicima )

Učitelj mora uvažavati individualne karakteristike učenika, njihove potrebe i probleme.

Učitelj je dužan saslušati učenika koji mu se obratio ako ima problem i reagirati ovisno od situacije.

Učitelj treba razmotriti i uvažavati argumentirane primjedbe učenika.

Učitelj ne smije narediti učeniku da za vrijeme sata izađe iz učionice.

Zabranjeno je tjelesno kažnjavanje i kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave. Ako se učenika mora udaljiti sa sata, ali ne za kaznu – uputiti liječniku i sl. – učenik mora biti zbrinut.

Zabranjeno je verbalno vrijeđanje učenika ( nazivanje učenika pogrdnim imenima, ismijavanje, psovanje i sl. )

Učitelj ne smije slati učenika izvan školskog dvorišta bilo kojim povodom.

Za vrijeme sata učitelj ne smije neopravdano napuštati učionicu i učenike ostavljati same.

                                                                        Članak 39.

( Dežurni učitelj )

Dežurni učitelj je utvrđen rasporedom satnice i određuje ga ravnatelj škole.

Dežurni učitelj je naročito dužan:

-          na dan svog dežurstva doći u Školu u 7,00 sati,

-          voditi računa o učeničkim odmorima,

-          za vrijeme trajanja velikog odmora dežurati u dvorištu Škole,

-          uredno voditi knjigu dežurstva,

-          u knjizi dežurstva uredno evidentirati odsutne učitelje i stanje nastave tog dana,

-          izvješćivati tajnika ili ravnatelja o odsutnim djelatnicima,

-          surađivati s djelatnicima, učenicima, roditeljima i posjetiteljima,

-          u težim slučajevima kršenja reda u Školi počinitelja dovesti razredniku, zatim pedagogu i ravnatelju Škole,

-          davati upute dežurnim učenicima, odgovarati za rad, red i mir u Školi za vrijeme svog dežurstva.

Članak 40.

( Kontakti s roditeljima )

Razrednik je obvezan obavijestiti roditelje o terminima za individualni razgovor – informacijama.

Ako nijedan roditelj ne može doći u predviđeno vrijeme, razrednik će predložiti i dogovoriti drugi termin koji odgovara i roditelju i razredniku.

Razrednik ili učitelj je dužan osigurati prikladno mjesto i vrijeme za nesmetan razgovor s roditeljem.

Djelatnici Škole dužni su se prema roditeljima i drugim osobama koje posjećuju ili borave u Školi odnositi s uvažavanjem i poštovanjem.

Članak 41.

( Prijam roditelja )

Prijam roditelja radi informacija vrši se u zakazano vrijeme, o kojem razrednici moraju izvijestiti pedagoga Škole. U to vrijeme razrednici odjela moraju biti slobodni.

Razrednici ne smiju roditeljima davati informacije za vrijeme trajanja nastavnog sata.

3.     RODITELJI / SKRBNICI

Članak 42.

( Obveze roditelja / skrbnika )

Roditelji/skrbnici su obvezni kontinuirano dolaziti na informacije i roditeljske sastanke.

Roditelji/skrbnici ne smiju ometati učitelje u vrijeme trajanja nastavnog sata, osim u iznimno hitnim slučajevima.

Informiranje roditelja o uspjehu učenika u učenju i vladanju prestaje prije konca nastavne godine, što znači da traje do 15. svibnja.

Roditelji/skrbnici mogu razgovarati s ravnateljem i pedagogom Škole uz prethodnu najavu.

Članak 43.

( Boravak roditelja/skrbnika i drugih posjetitelja u Školi )

Roditelji koji čekaju dijete ili učitelja tijekom nastavnog sata dužni su se zadržavati u zajedničkom prostoru Škole, a nikako pred vratima učionice.

Roditeljima/skrbnicima i drugim posjetiteljima je zabranjeno nepotrebno zadržavanje i hodanje u prostoru Škole.

U prostoru Škole roditeljima/skrbnicima i drugim posjetiteljima zabranjeno je pušenje, konzumiranje alkohola, nedolično, vulgarno izražavanje i ponašanje, izgovaranje psovki i pogrdnih riječi.

Roditelji/skrbnici i drugi posjetitelji dužni su se prijaviti dežurnom učeniku ili drugoj osobi određenoj od strane ravnatelja prilikom svakog ulaska u Školu, te na zahtjev pokazati osobnu iskaznicu ili drugi dokument.

IV.       NAČIN POSTUPANJA PREMA IMOVINI

Članak 44.

( Odnos prema imovini )

Svi djelatnici, učenici i druge osobe koje borave u Školi, dužni su skrbiti o imovini Škole, opremu i tehničke uređaje držati urednima, upotrebljavati ih te čuvati s pažnjom dobrog domaćina.

Dužnosti iz prethodnog stavka ovoga članka odnose se na sve korisnike kao i na posjetitelje u vrijeme boravka u bilo kojem prostoru Škole.

Članak 45.

( Prijava i nadoknada štete )

Svi učenici i djelatnici su dužni obavijestiti dežurnog učitelja, tajnika ili ravnatelja o nađenim oštećenjima u učionici i prijaviti štetu.

Roditelji, odnosno skrbnici učenika dužni su nadoknaditi štetu koju je učenik počinio na imovini Škole.

Procjenu počinjene štete vrši tročlano povjerenstvo koje imenuje Školski odbor.

Članak 46.

( Odgovornost za osobne stvari)

Svi učenici i djelatnici škole vode brigu o svojim osobnim stvarima.

Pronađene stvari predaju se u tajništvo gdje se čuvaju do pronalaženja vlasnika.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika i djelatnika Škole za vrijeme njihovog boravka u Školi.

                           

                                   

 V.     KRŠENJE PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU

Članak 47.

( Učenici )

Postupanje prema odredbama ovog Pravilnika je dio radnih obveza  učenika Škole.

Za svako postupanje učenika suprotno odredbama ovog Pravilnika, primjenjivat će se mjere iz Pravilnika o pedagoškim mjerama i drugim aktima Škole.

Članak 48.

( Djelatnici )

Postupanje prema odredbama ovog Pravilnika je dio radnih obveza djelatnika Škole.

Djelatnik koji postupi suprotno odredbama ovog Pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze.

Za svako postupanje djelatnika suprotno odredbama ovog Pravilnika, primjenjivat će se Pravilnik o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti djelatnika.

Članak 49.

( Roditelji, skrbnici i drugi posjetitelji )

Roditelje, skrbnike ili druge posjetitelje koji za vrijeme boravka u Školi krše Pravilnik o kućnom redu, dežurni učitelj ili učenik treba ih udaljiti iz prostorija Škole.

Ako se osoba ne udalji iz prostora Škole, Škola će se za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji. 

 VI.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

( Vršenje izmjena i dopuna Pravilnika )

Ovaj Pravilnik se može mijenjati odnosno dopunjavati ma način i po postupku po kojem je i donesen.

Članak 51.

( Primjena Pravilnika )

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu od 06.14.2011. godine.

Članak 52.

( Stupanje na snagu )

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Škole.

Ur. broj: 03-294-1/16

Nadnevak: 14.04.2016.  godine

                                                                                         Predsjednica Školskog odbora

                                                                                                       Ljiljana Boro

                                

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Na temelju  članka 73. Zakona o osnovnoj školi ( Sl. novine SBK broj 11/01 ) i članka 135.   Statuta Osnovne škole ''Kiseljak'' Školski odbor na sjednici održanoj 6. travnja 2011. godine, donosi:

  KODEKS

PONAŠANJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ''KISELJAK''

I.                   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom ponašanja učenika ( u daljem tekstu : kodeks ) propisuje se skup pravila, odnosno načela kojih se u radu, ponašanju i odijevanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati učenici Osnovne škole ''Kiseljak'' ( u daljem tekstu : škola ) a u smislu čuvanja dostojanstva i ugleda škole.

Članak 2.

Kodeksom se utvrđuju opće etičke smjernice i postupci vezani uz njih, prava, obveze i odgovornosti, zabranjene radnje, te sprovode etičke vrijednosti specifične za djelatnost škole u najširem smislu. 

Članak 3.

Svi roditelji i druge osobe zainteresirane za rad škole bit će upoznate s Kodeksom i pravilima ponašanja koja se očekuju od učenika škole.

Članak 4.

Učenici su dužni u obavljanju svojih poslova, pridržavati se odredaba kodeksa.Ponašanje u skladu s kodeksom osigurava jedinstvenost u pogledu ponašanja učenika u školi, što je preduvjet učinkovitog odgojno-obrazovnog rada.

II.                PRAVA UČENIKA

Članak 5.

Učenik ima pravo na:

 • stjecanje kvalitetnog obrazovanja u sigurnom okruženju, bez ometanja
 • pošten i jednak odnos prema njima, bez diskriminacije
 • postupanje prema njima s poštovanjem osobnosti,
 • obavijest o pravima, odgovornosti,
 • savjet i pomoć
 • uvažavanje mišljenja
 • pomoć drugih učenika
 • pritužbu koju može predati : nastavniku, ravnatelju, Školskom odboru,
 • sudjelovanje u radu Vijeća učenika
 • sudjelovanje u izradi kućnog reda
 • predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i rada.

III.             ODGOVORNOST UČENIKA

Članak 6.

Od učenika se očekuje da:

 • poštuje prava drugih
 • zna i poštuje školska pravila
 • prijavi incidente ili aktivnosti koje mogu ometati sigurnost svih učenika u školi.

Članak 7.

Učenik je dužan redovito pohađati nastavu, dolaziti u školu 15 do 20 minuta prije početka nastave, donositi potrebne udžbenike, kompletan pribor, redovito raditi zadaće i učiti. 

Članak 8.

Svaki izostanak učenika pravda roditelj, a ako je izostajanje iz zdravstvenih razloga dulje od dva dana, učenik je dužan u roku od sedam dana donijeti liječničko opravdanje.Svaki vid samovoljnog napuštanja sata je bježanje i smatra se neopravdanim.

Članak 9.

Učenik je dužan prije početka sata ući u učionicu prije nastavnika .

Članak 10.

Kada u učionicu ulazi nastavnik svi učenici ustaju kao i prilikom odlaska nastavnika iz učionice.

Članak 11.

Učenik ne može napustiti sat bez dopuštenja nastavnika. Učionicu u isto vrijeme može privremeno napustiti samo jedan učenik. 

Članak 12.

Radi pravilnog odvijanja nastavnog procesa u školi se organizira dežurstvo učenika.

Članak 13.

Svi učenici razrednog odjela obavljaju dužnost redara u svom odjelu, a imenuje ih razrednik i to po dva redara tjedno, a izmjenjuju se abecednim redom.

Redari su odgovorni za:

-         izvješćivanje predmetnog nastavnika o odsutnim učenicima,

-         čistoću učionice, pripremu nastavnih sredstava i pomagala,

-         prijavljivanje uočenih šteta u učionici predmetnom nastavniku,

-         ostale vidove ponašanja koja nisu u skladu s ovim Kodeksom.

Članak 14.

Dežurni učenik dežura u prijavnici škole u vremenu od 7,30 do 13,10 sati prema rasporedu koji sačinjavaju razrednici VII. i VIII. razreda.

Dužnosti dežurnog učenika su:

                                           - za vrijeme malih odmora i trajanja sata drži školska vrata zaključana i sa svakim posjetiteljem  prvo obavi informativni razgovor bez puštanja u hol dok se ne ustanovi razlog posjeta i mogućnost za realizaciju namjere za posjet,

                                         - u knjigu dežurstva upisuje osobne podatke o svakom posjetitelju ( ime i prezime i razlog posjeta),

                                         - prati posjetitelja do osobe koju traži ,

                                         - brine se da se posjetitelji ne kreću bez njegove pratnje ili pratnje uposlenika škole                           

                              po školskoj zgradi.   

Učenik nije obvezan dežurati ali svoj odustanak od dežurstva dužan je na vrijeme najaviti razredniku. Razrednik može uskratiti dežurstvo učeniku zbog sniženog vladanja ili neprimjerenog ponašanja, kao i većeg broja negativnih ocjena. Zabranjeno je okupljanje oko dežurnog učenika, šaranje po knjizi dežurstva, te unutrašnjosti prijavnice.                                 

Članak 15.

Učenik je dužan uzdržavati se od prepisivanja i šaputanja prijatelju, što je samo prividni znak dobrog prijateljstva.                                                   

Članak 16.

Učenik je dužan da poštuje osobnost drugih učenika, učitelja, stručnih suradnika i ostalih uposlenika škole. Naročito treba biti pažljiv prema slabijima od sebe. Učenik poštuje sve osobe bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost u skladu sa principima humanosti i čovjekoljublja.

Odnos prema drugima učenik zasniva na temeljnim ljudskim vrijednostima: istine, mira, ispravnog postupanja, poštenja, ljubavi i nenasilja. Poštovanje starijih osoba učenici iskazuju na bezbroj načina: persiranjem, ustupanjem mjesta, propuštanjem pri prolazu kroz vrata i sl.

Članak 17.

Rječnik koji koriste učenici mora biti primjeren mjestu i osobi s kojom komuniciraju. Pod primjerenošću se podrazumijeva korištenje pristojnih riječi, ne koriste se uvredljive riječi, ne ismijavaju se drugi koji su drugačiji, ne iznose se laži kako bi se drugom napakostilo i dr. iz domena bontona. Nastojimo što češće koristiti riječi ''hvala, molim, izvoli, oprosti,...''. Ne koristimo psovke.

Članak 18.

U školi se pozdravljamo sa ''dobro jutro'', ''dobar dan'' i ''doviđenja''. Pozdravljamo sve uposlenike škole.

Članak 19.

Mobilni telefoni, discmani, mp3 playeri i slični uređaji moraju biti isključeni i sklonjeni s klupa za vrijeme sata. U protivnom slijedi privremeno oduzimanje i izricanje odgovarajuće disciplinske mjere.

Članak 20.

Učenici su dužni čuvati svoju odjeću, obuću, školska sredstva i pribor, kao i imovinu drugih učenika. Skupocjene predmete i novac  donose u školu na svoju odgovornost. Ako nestanu, učenik ne može okriviti druge. Škola ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu osobne imovine. Čuvajte svoja uvjerenja o završenom razredu i ostala osobna dokumenta. Potrebni su vam za dalji život.

Članak 21.

Mali odmor traje 5 minuta i služi za prelazak iz kabineta u kabinet, pripremu za sat te obavljanje fizioloških potreba. Za vrijeme prelaska učenika iz kabineta u kabinet, učenici ne smiju praviti gužvu, galamu i gurati se. Prilikom kretanja stepenicama obvezni su koristiti desnu stranu.

Veliki odmor traje 15 minuta i služi za uzimanje užine i napitaka, obavljanje fizioloških potreba i druženje u prostorijama škole i školskom dvorištu. Za vrijeme trajanja odmora učenici se ne smiju udaljavati iz školskog dvorišta.

Članak 22.

U školi nije dozvoljeno žvakanje žvakaće gume.

Članak 23.

Učenik smije napustiti nastavu samo u slučaju iznenadne bolesti. Te sate roditelj je dužan opravdati.

Članak 24.

Za vrijeme nastave učenik je odgovoran za red i tišinu u školskoj zgradi i školskom dvorištu.

Članak 25.

Boravak u čistom i urednom okruženju svima je ugodniji.. Urednost učionica i školskog dvorišta ovisi o učenicima. Otpatke bacamo u kantu za smeće, nikako oko sebe.

Članak 26.

Učenici su odgovorni prije napuštanja učionice, a naročito nakon konzumiranja užine, sve otpatke baciti u kantu za smeće, odnosno ostaviti urednu učionicu.

Članak 27.

Ljubav je dio naše privatnosti i intime. Njeno izražavanje prisnim tjelesnim kontaktom u javnosti je nepristojno i neprimjereno školskoj sredini.

Članak 28.

Svoje mišljenje ili nezadovoljstvo iskazuješ biranim uljudnim riječima. Svaku primjedbu koju uputiš drugom prvo preispitaš. Otkloni prvo svoje nedostatke pa onda kritiziraj druge.

Članak 29.

Školsku imovinu čuvamo jer koristi svima. Pisanje, crtanje, urezivanje po školskim klupama, stolicama i zidovima, kao i uništavanje ukrasnog bilja u školskom dvorištu, nije dopušteno.           

Članak 30.

Za štetu nastalu u školi odgovaraju njeni počinitelji. Počinitelji su je dužni u cjelini ili u dijelovima nadoknaditi, što ovisi o uzrocima i okolnostima počinjene štete te odluci ravnatelja, Učiteljskog vijeća i razrednika. Ako se počinitelji ne mogu poimenično utvrditi, štetu će solidarno nadoknaditi svi učenici koji su se zatekli na mjestu u vrijeme učinjene štete, odnosno svi učenici škole, o čemu odlučuje ravnatelj ili Učiteljsko vijeće.

Članak 31.

Učeniku koji svjesno i namjerno otuđi ili ošteti školsku imovinu, imovinu drugih učenika ili uposlenika škole izriče se disciplinska mjera. 

IV.   ODIJEVANJE UČENIKA

Članak 32.

Odjeća koju nosite jasno govori o vašoj osobnosti. Ona odražava ukus i stil svake osobe. Vašim načinom odijevanja šaljete drugima poruku o sebi, ali ih možete i uznemiravati. Odlazak u školu je za vas posao, te se u skladu s tim trebate i odijevati. Odjeća za školu treba da je u skladu sa pravilima pristojnog školskog odijevanja:

·        kod učenica/učenika su zabranjena gola leđa, ramena, poprsje i stomak.

·        odjeća ne smije biti prozirna.

·        dužina ženske suknje ne smije biti kraća od 2 cm iznad koljena.

·        učenici trebaju nositi hlače pristojne dužine ( nikako kratke hlače, bermude za plažu i sl. ).

·        prirodan izgled je najljepši za ovaj uzrast. Šminkanje, bojanje kose, lakiranje noktiju treba izbjegavati iz zdravstvenih razloga.

·        tetovaže i piercing su zabranjeni.

·        učenici trebaju imati čiste i uredne frizure.

V.   U ŠKOLI JE ZABRANJENO

Članak 33.

Zabranjeno je izazivanje galame i nereda, svađa i međusobno vrijeđanje učenika, izazivanje tuče i sudjelovanje u tuči, svaka vrsta nasilnog ponašanja. Eventualne nesporazume rješavati dogovorom ili potražite pomoć predmetnog nastavnika, razrednika, pedagoga ili ravnatelja škole.

Članak 34.

Zabranjeno je donošenje i unošenje predmeta sa oštrim sječivom ili ubodnih predmeta, petardi, upaljača i drugih predmeta kojima možeš povrijediti sebe i druge.

Članak 35.

Učenik sve primjedbe može uložiti preko svog razrednika ili Vijeća učenika.

Članak 36.

Zabranjena je uporaba cigareta, alkohola ili drugih narkotičkih sredstava u  školi i školskom okruženju.

Članak 37.

Učenici ne mogu u školu uvoditi druge osobe koje za to nemaju opravdanje.

Članak 38.

Učenici se po završetku nastave ne zadržavaju u školskom dvorištu.                            

VI.   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Razrednik je dužan upoznati s odredbama ovog Kodeksa sve učenike iz svog odjela.

Članak 40.

Učenik je odgovoran za poštivanje Kodeksa ponašanja učenika.

Članak 41.

(1)   Kodeks za učenike se ističe na vidnom mjestu u školi.

(2)   Ovaj Kodeks objavljuje se na Web stranici škole.

(3)   Kodeks za učenike mora poznavati svaki uposlenik, učenik i njegov roditelj ili skrbnik.

                                                                                  

 Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                                                                     Željko Vučić

Ovaj Kodeks istaknut je na oglasnoj ploči za učenike Osnovne škole ''Kiseljak'', objavljen na Web stranici škole i stupio na snagu dana  6. 04. 2011. god.

Ur. broj:  03-149-3/11

Nadnevak:  6. 04. 2011. god.                                                                                              

                                                                                                   Ravnateljica škole:

                                                                                                Vitka Grgić

*********************************************************************************************

   

              Na temelju članka 73. Zakona o osnovnoj školi ( Sl. novine SBK broj 11/01 ) i članka 135. Statuta Osnovne škole ''Kiseljak'', Školski odbor Osnovne škole ''Kiseljak'' na sjednici održanoj   6. travnja  2011.godine, donosi:  

KODEKS

PONAŠANJA I ODIJEVANJA UPOSLENIKA OSNOVNE ŠKOLE ''KISELJAK''  

I.                   OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Kodeksom ponašanja i odijevanja ( dalje u tekstu : kodeks ) propisuje se skup pravila, odnosno načela, kojih se u radu, ponašanju i odijevanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati uposlenici Osnovne školi ''Kiseljak'' u Kiseljaku. 

Članak 2.

Kodeksom se uređuju obveze uposlenika, odnos učitelja i stručnih suradnika prema učenicima, odnos učitelja i stručnih suradnika prema roditeljima, strankama i ostalim uposlenicima škole, primjeren način ophođenja i odijevanja u školi, druge odredbe ponašanja u školi i školskom okruženju te posljedice kršenja ovog kodeksa. 

Članak 3.

Učitelji i stručni suradnici su dužni savjesno i odgovorno obavljati odgojno-obrazovni rad u školi u skladu sa temeljnim načelima humanosti, moralnosti i ispravnosti. Svaki uposlenik škole oplemenjuje pravila dana ovim kodeksom osobnim sustavom humanih vrijednosti, vlastite kulture i životnog iskustva. 

Članak 4. 

Na rad i ponašanje u školi primjenjuju se načela: 

a)      Načelo poštivanja pravnih propisa

Uposlenik Škole treba poštivati pozitivne pravne propise i opće akte škole te svojim radom omogućavati primjenu propisa svima u školi pod jednakim uvjetima. 

b)      Načelo poštivanja dostojanstva osobe

Uposlenik škole treba poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima je u doticaju prilikom rada u školi, ali ima pravo očekivati i poštovanje vlastite osobnosti. 

c)      Načelo zabrane diskriminacije

Svima u školi je u svakom obliku zabranjena diskriminacija prema etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovnom stanju, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, invaliditetu i zdravstvenom stanju. 

d)      Načelo jednakosti i ravnopravnosti

Uposlenik škole treba se prema drugima ponašati tako da je isključen svaki oblik neravnopravnosti, zlouporabe, zlostavljanja, uznemiravanja ili omalovažavanja.

e)      Načelo samostalnosti nastavnog i drugog stručnog rada

Učiteljima i stručnim suradnicima jamči se pravo autonomije u izvođenju nastave i drugom stručnom radu u skladu s propisima i nastavnim planom i programom. 

f)       Načelo profesionalnosti

Uposlenik škole treba odgovorno, savjesno i nepristrano ispunjavati svoje obveze prema učenicima ,njihovim roditeljima ili skrbnicima, strankama ili svim ostalim osobama. 

Članak 5.

Radno vrijeme u školi je od 7,00 do 19,00 sati. Učitelji u učionice ulaze odmah nakon zvona za početak sata, čime učenicima pokazuju svoj odnos prema radu. Svi djelatnici su dužni tajniku prijaviti izostanak s posla. Prilikom ulaska u učionicu učitelji isključe mobilni telefon. 

Članak 6.

Svi uposlenici u školi dužni su savjesno postupati s imovinom škole te racionalno i učinkovito upotrebljavati sve resurse škole.  

II.                ODNOS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA PREMA UČENICIMA 

Članak 7.

Učitelji i stručni suradnici dužni su postupati jednako prema svim učenicima bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju spola, dobi, nacionalnosti, etničke ili vjerske pripadnosti, socijalnog ili imovnog stanja, obiteljske situacije ili po bilo kojoj drugoj osnovi.

Članak 8.

Učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima trebaju:

·        izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima osnovnog odgoja i obrazovanja

·        što stručnije učenicima prenositi znanja iz svog predmeta ili područja

·        osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu

·        obrađivati nastavne sadržaje na prihvatljiv i razumljiv način

·        pridonositi intelektualnom razvoju učenika

·        saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje

·        poštovati i uvažavati učenikove sposobnosti te se s posebnom pažnjom odnositi prema učenicima s teškoćama u učenju i s teškoćama u razvoju

·        motivirati učenika i izazvati znatiželju kako bi samoinicijativno učili, istraživali, koristili i razvijali svoje sposobnosti, te poticati i organizirati međusobnu potporu među učenicima

·        učenike odgajati da poštuju i uvažavaju sve osobe bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, u skladu s etičkim načelima 

Članak 9.

Učitelji trebaju biti objektivni i nepristrani pri ocjenjivanju učenika. Obvezni su suzdržavati se svih postupanja kojima bi se određenim učenicima davala prednost, a kod drugih učenika stvarao osjećaj manje vrijednosti i ljubomore. 

Članak 10.

Zabranjeno je fizičko kažnjavanje, vrijeđanje, omalovažavanje učenika koje ima negativne efekte na razvoj učenika.Zabranjeno je kažnjavanje neposluha učenika udaljavanjem iz razreda, osim ako su udaljeni iz razloga što su upućeni stručnoj službi ili ravnatelju škole. 

Članak 11.

U obavljanju odgojno-obrazovne struke učitelji i stručni suradnici dužni su osobito pažljivo postupati sa svim informacijama kojima raspolažu o učenicima ili njihovim obiteljima uz obvezu da svi ti podaci predstavljaju profesionalnu tajnu.

 III.             ODNOS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA PREMA RODITELJIMA 

Članak 12.

Učitelji i stručni suradnici trebaju imati suradničke i suodgovorne odnose s roditeljima odnosno skrbnicima učenika. 

Članak 13.

U vrijeme predviđeno za informacije učitelj je dužan biti dostupan svim roditeljima zainteresiranima za razgovor. 

Članak 14.

Učitelji su dužni izvješćivati roditelje o uspjehu učenika, ponašanju i aktivnostima učenika te izostancima s nastave. 

Članak 15.

Odnos učitelja i stručnog suradnika prema roditeljima ili skrbnicima treba biti tolerantan uz obvezu uvažavanja stavova roditelja ili skrbnika, vodeći računa o dobrobiti djeteta. 

Članak 16.

Uposlenici se s učenicima, roditeljima, strankama i svim drugim osobama s kojim svakodnevno komuniciraju trebaju ophoditi kulturno, uljudno i susretljivo i dati im svaku informaciju kojom raspolažu, odnosno uputiti ih nadležnoj osobi ili tijelu. 

Članak 17.

Učitelji i stručni suradnici moraju pred roditeljima i učenicima čuvati svoje i dostojanstvo svojih kolega.  

IV.              MEĐUSOBNI ODNOSI UPOSLENIKA ŠKOLE 

Članak 18.

Odnos učitelja prema radu i radnim obvezama mora biti stručan, profesionalan i odgovoran. Učitelji su dužni poštivati vremenski okvir u planiranju, pripremanju i izvođenju odgojno-obrazovnog rada.

Članak 19.

U službenoj komunikaciji svi uposlenici trebaju se služiti hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom.                                    

Članak 20.

Međusobni odnos uposlenika treba se temeljiti na međusobnom poštivanju, kolegijalnosti, uvažavanju, međusobnoj pomoći i suradnji te profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti. Učitelji trebaju podržavati inovativnost, timski rad i razmjenu iskustava, te pomagati i usmjeravati mlađe kolege.

Pretpostavljenim se obraćamo sa ''Vi'', ali i međusobno pred učenicima, roditeljima ili strankama. Jedni druge ne zovemo neprikladnim nadimcima nego isključivo imenima, a pred učenicima, roditeljima i strankama uz ime koristimo i zanimanje ( ravnatelj, nastavnik, razrednik itd. ). 

Članak 21.

Uposlenik škole ne smije druge uposlenike škole ometati u radu. Učitelji i stručni suradnici trebaju redovito razmjenjivati informacije i mišljenja o radnim i stručnim pitanjima, poštovati položaj svojih kolega i s njima raditi u interesu što kvalitetnijeg obavljanja odgojno-obrazovne djelatnosti. 

Članak 22.

Učitelji i stručni suradnici trebaju upozoravati na nestručne tvrdnje povezane s njegovom strukom te pritom izbjegavati postupke koji bi  podcijenili i obezvrijedili dostojanstvo drugih. Svoje mišljenje o stručnim pitanjima treba izreći javno ako je to utemeljeno na znanstvenoj istini.                                                                 

Članak 23.

Svi uposlenici dužni su  uzdržavati se od ponašanja kojima mogu povrijediti stručni ugled ili način rada drugog učitelja, stručnog suradnika ili drugog uposlenika škole. Svoje primjedbe na rad i ponašanje drugih uposlenika trebaju iznositi na primjerenom mjestu, kao što je Uprava škole. 

Članak 24.

Posebnu pažnju uposlenik škole treba obratiti osobama s invaliditetom, i drugim osobama s posebnim potrebama. 

Članak 25.

U okviru svoga položaja ravnatelj škole treba poticati uposlenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova, međusobno poštivanje i suradnju te korektan odnos prema roditeljima, skrbnicima i ostalim osobama. 

V.                 OSOBNI IZGLED  

Članak 26.

Osobni izgled svih djelatnika mora biti na odgovarajućoj razini oficijelnosti i ozbiljnosti. Odjeća treba biti čista, uredna, umjerenih linija i krojeva, primjerena pozivu. Nije primjereno dolaziti u školu u prekratkim suknjama, kratkim hlačama, majicama na bretele i sa velikim dekolteima, kratkim majicama koje ne prekrivaju tijelo, visokim potpeticama, sjediti i raditi u jaknama i kaputima.

Odjeću od džinsa treba prilagoditi školi – zabranjeno je nošenje tijesnih, poderanih, izblijeđenih farmerica. Neprimjereno je učiteljima i stručnim suradnicima dolaziti u školu u sportskoj odjeći i patikama ( izuzev učitelja tjelesne i zdravstvene kulture i učiteljica razredne nastave kada  imaju sat tjelesne i zdravstvene kulture ). Učitelji i stručni suradnici koji svoje odijevanje ne mogu prilagoditi ovom kodeksu imaju mogućnost nošenja radnih odora – mantila. U slučaju kršenja odredaba iz ovog članka ravnatelj će djelatnika prvo upozoriti a u slučaju neposluha udaljiti s radnog mjesta.  

VI.              PRIMANJE DAROVA I DRUGIH DOBARA 

Članak 27.

Učitelji i stručni suradnici ne smiju tražiti darove, poticati darivanje niti primati ikakve darove za koje postoji razborita pretpostavka da će posredno ili neposredno utjecati na njihovu objektivnost, ispunjavanje profesionalnih obveza i dužnosti.  

VII.           SUKOB INTERESA 

Članak 28.

Svi učitelji i stručni suradnici trebaju izbjegavati sukobe interesa. Sukob interesa mogu uzrokovati obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, antagonizmi i slično. Treba nastojati na neovisnosti svih izvanškolskih djelatnosti ( koje uključuju financijske ili drugačije interese ) kako one ne bi bile u sukobu s profesionalnim obvezama u školi. Nedopustiv je svaki oblik nepotizma.  

VIII.        TAJNOST PODATAKA 

Članak 29.

Svi uposlenici koji temeljem svoje pozicije u školi raspolažu podacima sa statusom povjerljivosti trebaju štititi tajnost takvih podataka. Nije dopušteno otkrivanje povjerljivih podataka drugim uposlenicima kao ni bilo kojoj strani osim ako je takvo razotkrivanje dio uobičajenog tijeka posla u školi ili ako postoji zakonska i profesionalna obveza da se takve informacije objave.  

IX.              JAVNO NASTUPANJE 

Članak 30.

U svim oblicima javnih nastupa prilikom kojih predstavljaju školu uposlenici trebaju iznositi stajališta škole u skladu s propisima, dobivenim ovlastima i stručnim znanjem , kao i odredbama kodeksa, te čuvati dignitet struke i izvan radnog vremena u školi primjerenim i dostojanstvenim ponašanjem.     

X.                 KRŠENJE KODEKSA 

Članak 31.

Ovog kodeksa dužni su se pridržavati svi uposlenici u školi, neovisno o vrsti i trajanju ugovora o radu po temelju kojeg ostvaruje prava i obveze u školi. Osoba koja će zasnovati radni odnos nakon stupanja na snagu ovog kodeksa, prije sklapanja ugovora o radu dužna je upoznati se s odredbama ovog kodeksa i pridržavati ih se u radu. 

XI.    OSTALE ODREDBE 

Članak 32.

U učionicama, hodnicima i dvorištu škole apsolutno su zabranjena sva neprihvatljiva ponašanja: diskriminacija, uznemiravanje, spolno ili verbalno uznemiravanje, uzimanje alkoholnih napitaka i konzumiranje opojnih sredstava. Pušenje je uposlenicima dopušteno samo u predviđenoj prostoriji.  

Članak 33.

Nepostupanje uposlenika škole u skladu s načelima i obvezama ovog kodeksa predstavlja povredu radnih obveza koja povlači za sobom odgovornost sukladno Pravilniku o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti. 

Članak 34.

Ovaj kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Osnovne škole ''Kiseljak''.                                                                              

                                                                                              Predsjednik Školskog odbora:   

                                                                                                           Željko Vučić   

Ovaj kodeks objavljen je na oglasnoj ploči škole i stupio na snagu dana 6. 04. 2011. god.    

Ur.broj:  03-149-2/11

Nadnevak:  6. 04. 2011. god.                                                                                             

                                                                                                     Ravnateljica škole: Vitka Grgić

                                                                                                          
Hitovi: 5173