• 1

ČLANOVI:

 1. Izabela Budimir
 2. Helena Gardavski
 3. Ana Kapetanović
 4. Melani Drmač
 5. Lorena Fokin
 6. Antonio Trogrlić
 7. Ivan Cvjetković
 8. Marko Jelonić
 9. Gabrijel Stojčić
 10. Emina Topalović
 11. Marija Vujica
 12. Tara Vujević
 13. Mija Mrnjavac
 14. Lea Antunović

 

Voditeljica sekcije je nastavnica geografije Marina Katava.

Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2017

Organiziranje sekcije

Usvajanje plana rada za 2017/2018

Pripreme za realizaciju teme: Naša škola

Listopad  2017

Realizacija teme:Naša škola

Izrada  grafikona u suradnji s Mladim matematičarima

Kontinuirano praćenje podataka s meteorološke postaje

Studeni  2017

Izrada mjesečnog pregleda temperatura,količine padalina i prvog snijega

Pripreme za realizaciju teme: Zima

Prosinac  2017

Realizacija teme :Zima (prikaz ekstremno niskih temperatura u B i H)

Praćenje podataka s meteorološke postaje

Izrada grafikona-usporedba 10. i 11. mjeseca

Siječanj  2018

Pripreme za realizaciju teme.:Ekstremne temperature na tlu Europe

Pracenje i evidentiranje podataka s meteorološke postaje

Veljača 2018

Izrada klimatskog dijagrama za 12. i1. mjesec i njihovo usporedjivanje

Izrada panoa na temu: Vrijeme odgovara vremenu( narodna poslovica)

Pracenje podataka o vremenu i klimi

Ožujak  2018

Pripreme za realizaciju teme Proljeće( u sklopu teme biti će obradjene velike svjetske i europske rijeke)

Obilježavanje Dana voda

Realizacija teme: Proljeće

Travanj  2018

Uređenje školskog dvorišta u povodu Dana planete Zemlje

Pripreme za realizaciju teme:Znamenitosti moga kraja

Izrada plakata i panoa u povodu Dana planete

Svibanj  2018

Realizacija teme :Znamenitosti moga kraja

Izrada panoa s izlete 8-ih razreda    

Izrada klimatskih dijagrama ( podaci s meteorološke postaje)                                                                               

Lipanj  2018 Sumiranje rada sekcije i ideje za sljedeću školsku godinu